Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-83/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AST/112/10 - Asystenci (Ast 3) o niedopuszczeniu skarżącej do testów oceniających.

Żądania strony skarżącej

Tytułem żądania głównego:

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 maja 2011 r. odmawiającej skarżącej udziału w testach oceniających konkursu EPSO/AST/112/10 - asystenci w stopniu AST3;

w konsekwencji orzeczenie, że należy ponownie włączyć skarżącą w proces rekrutacji uruchomiony w drodze tego konkursu, w razie potrzeby poprzez zorganizowanie nowych testów oceniających.

tytułem żądania subsydiarnego, na wypadek nieuwzględnienia żądania głównego, quod non, zasądzenie od strony pozwanej kwoty tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro tytułem naprawienia szkody - z ustawowymi odsetkami o daty wyroku w niniejszej sprawie;

w każdym razie zasądzenie od strony pozwanej kwoty tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro tytułem zadośćuczynienia - z ustawowymi odsetkami o daty wyroku w niniejszej sprawie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________