Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

6 päivänä joulukuuta 2011

Asia F‑85/11

Lis Wendelboe

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Oikeudenkäyntiväite – Ylentämättä jättäminen – Toimielinten välinen siirto sellaisen ylennyskierroksen aikana, jona virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään – Valitus – Myöhästyminen – Tutkimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Lis Wendelboe vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen olla ylentämättä häntä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 5 1.3.2009 alkaen.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Päätös poistaa asianomaisen nimi ylennyskelpoisten virkamiesten luettelosta on virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Prekluusio – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uusi seikka – Unionin tuomioistuinten tuomio, joka ei ole uusi seikka

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Päätös, jolla asianomaisen nimi poistetaan ylennyskelpoisten virkamiesten luettelosta sen takia, että hänet on siirretty toiseen toimielimeen, on virkamiehelle vastainen toimi, koska sillä on pakottavia oikeusvaikutuksia, jotka ovat omiaan vaikuttamaan suoraan ja välittömästi hänen etuihinsa muuttaen hänen oikeusasemaansa ilmeisesti. Poistaessaan virkamiehen nimen ylennyskelpoisten virkamiesten luettelosta, toimielin on tehnyt päätöksen, joka on esteenä kyseessä olevalla ylennyskierroksella myöhemmin tehtävälle ylennyspäätökselle, koska virkamiestä ei voida ylentää jos häntä ei ennalta ole merkitty ylennyskelpoisten virkamiesten luetteloon.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑26/10, AZ v. komissio, 28.9.2011, 83 ja 84 kohta

2.      Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa säädetyt määräajat, jotka on otettu käyttöön oikeudellisten suhteiden selkeyden ja varmuuden takaamiseksi, ovat ehdottomia eivätkä asianosaiset tai tuomioistuimet voi päättää niistä vapaasti.

Unionin tuomioistuinten kumoamistuomio voi muodostaa uuden seikan, jonka johdosta valituksen tai kanteen nostamisen määräajat voidaan aloittaa alusta, vain menettelyn asianosaisten ja muiden sellaisten henkilöiden kannalta, joita kumottu toimenpide koskee suoraan.

Se, että unionin tuomioistuinten tuomiolla todetaan yleisesti sovellettava hallinnollinen päätös henkilöstösääntöjen vastaiseksi, ei voi olla sellaisten virkamiesten kannalta, jotka eivät ole käyttäneet ajoissa henkilöstösääntöjen tarjoamia mahdollisuuksia kanteen nostamiseen, uusi tosiseikka, joka oikeuttaa vaatimaan nimittävän viranomaisen tekemien, heitä koskevien yksittäispäätösten uudelleentarkastelua.

(ks. 26–28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 232/85, Becker v. komissio, 13.11.1986, 8 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑165/97, Gómez de la Cruz Talegón v. komissio, 9.2.2000, 51 kohta ja asia T‑95/04, Lavagnoli v. komissio, 17.5.2006, 41 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑130/05, Soares v. komissio, 13.12.2007, 52 kohta; asia F‑81/08, Ketselidou v. komissio, 11.6.2009, 46 ja 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia F‑128/10, Mora Carrasco ym. v. parlamentti 28.6.2011