Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2011 m. gruodžio 6 d.

Byla F‑85/11

Lis Wendelboe

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Atskirieji procesiniai klausimai – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Atsisakymas paaukštinti pareigas – Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant pareigų paaukštinimo procedūrai, per kurią pareigūnas paaukštintas institucijoje, kurioje dirbo – Skundas – Vėlavimas – Nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAPB sutarčiai pagal jos 106 straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Wendelboe prašo panaikinti Komisijos sprendimą jos nepaaukštinti nustatant AST 5 lygį nuo 2009 m. kovo 1 d. vykdant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Ieškovė padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Sprendimas išbraukti suinteresuotojo asmens pavardę iš paaukštinamų pareigūnų sąrašo – Įtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas faktas – Sąjungos teismo sprendimas – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Sprendimas dėl suinteresuotojo asmens pavardės išbraukimo iš paaukštinimų pareigūnų sąrašo dėl to, kad jis perkeliamas į kitą instituciją, yra asmens nenaudai priimtas aktas, nes jis sukelia privalomų teisinių pasekmių, kurios gali tiesiogiai ir konkrečiai paveikti jo interesus ir iš esmės pakeisti jo teisinę situaciją. Institucija, išbraukusi pareigūno pavardę iš paaukštinamų pareigūnų sąrašo, priėmė sprendimą, kuris trukdo priimti bet kokį vėlesnį sprendimą paaukštinti vykdant nagrinėjamą paaukštinimo procedūrą, nes pareigūnas negali būti paaukštintas, jeigu jis iš anksto nebuvo įrašytas į paaukštinamų pareigūnų sąrašą.

(žr. 21 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 28 d. Sprendimo AZ prieš Komisiją, F‑26/10, 83 ir 84 punktai.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatyti terminai, nustatyti siekiant užtikrinti teisinių santykių aiškumą ir saugumą, yra imperatyvūs ir negali būti palikti bylos šalių arba teisėjo diskrecijai.

Sąjungos teismo sprendimas dėl panaikinimo negali būti laikomas nauja faktine aplinkybe, dėl kurios būtų galima atnaujinti skundo arba ieškinio pareiškimo terminus, pirma, bylos šalims, ir, antra, kitiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su panaikintu aktu.

Jei sprendime Sąjungos teismas konstatuoja, kad visuotinai taikomu administraciniu sprendimu pažeidžiami Pareigūnų tarnybos nuostatai, pareigūnų, kurie laiku tinkamai nepasinaudojo Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintomis teisių gynimo priemonėmis, atžvilgiu tai negali būti nauja faktinė aplinkybė, pateisinanti prašymo peržiūrėti paskyrimų tarnybos priimtus su jais susijusius individualius sprendimus pateikimą.

(žr. 26–28 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. lapkričio 13 d. Sprendimo Becker prieš Komisiją, 232/85, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. vasario 9 d. Sprendimo Gómez de la Cruz Talegón prieš Komisiją, T‑165/97, 51 punktas; 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Lavagnoli prieš Komisiją, T‑95/04, 41 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Soares prieš Komisiją, F‑130/05, 52 punktas; 2009 m. birželio 11 d. Nutarties Ketselidou prieš Komisiją, F‑81/08, 46 ir 47 punktai ir nurodyta teismo praktika; 2011 m. birželio 28 d. Sprendimas Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą, F‑128/10.