Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2011 r. – Wendelboe przeciwko Komisji

(Sprawa F-85/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Kwestie incydentalne – Zarzut niedopuszczalności – Odmowa przyznania awansu – Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępowania w sprawie awansu, w ramach którego strona skarżąca otrzymałaby awans w instytucji, z której została przeniesiona – Zażalenie – Przekroczenie terminu – Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lis Wendelboe (Howald, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieawansowaniu strony skarżącej do grupy zaszeregowania AST 5 od dnia 1 marca 2009 r. w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Lis Wendelboe zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 340 z 19.11.2011, s. 42.