Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. decembra 2011 – Wendelboe/Komisia

(vec F-85/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Zamietnutie povýšenia – Medziinštitucionálne preloženie v priebehu obdobia povyšovania, počas ktorého by bol úradník povýšený v inštitúcii, z ktorej bol preložený – Sťažnosť – Omeškanie – Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wendelboe (Howald, Luxembursko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Bercheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AST 5 s účinnosťou od 1. marca 2009 v priebehu povyšovania v roku 2009

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Pani Wendelboe je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 340, 19.11.2011, s. 42.