Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 juni 2012 – Cristina / Commissie

(Zaak F-83/11)1

„Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Besluit van jury van vergelijkend onderzoek tot niet-toelating tot beoordelingstoetsen – Rechtsmiddelen – Beroep in rechte ingesteld zonder besluit over administratieve klacht af te wachten – Ontvankelijkheid – Specifieke voorwaarden voor toelating tot vergelijkend onderzoek – Beroepservaring samenhangende met aard van werkzaamheden”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alma Yael Cristina (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/112/10 – Assistenten (AST 3) om verzoekster niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Cristina zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 340 19/11/11 blz. 41.