Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 20. júna 2012 – Cristina/Komisia

(vec F-83/11)1

(„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení na hodnotiace skúšky – Opravné prostriedky – Žaloba podaná bez toho, aby sa počkalo na rozhodnutie o správnej sťažnosti – Prípustnosť – Osobitné podmienky pripustenia do výberového konania – Odborná prax súvisiaca s povahou pracovného miesta“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alma Yael Cristina (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia predsedu výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/112/10 – Asistenti (AST 3) nepripustiť žalobkyňu na hodnotiace skúšky

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Cristina znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 340, 19.11.2011, s. 41.