Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 1. októbra 2013 – Loukakis a i./Parlament

(vec F-82/11)1

(Verejná služba – Výbor zamestnancov Parlamentu – Voľby –Nezrovnalosti vo volebnom procese)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Nicolaos Loukakis a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne D. Waelbroeck, avocat, neskôr A. Duron, avocat)

Vedľajší účastníci konania: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne a Pluralist (v zastúpení: J. Choucroun, avocat)

Predmet veci

Návrh na konštatovanie nezákonnosti volieb do výboru zamestnancov Parlamentu a nezasiahnutia Európskeho parlamentu proti rôznym nezákonnostiam, ktoré narušili volebný proces

Výrok rozsudku

1.    Implicitné rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. mája 2011 neposúdiť nezrovnalosti ovplyvňujúce voľby výboru zamestnancov z novembra 2010 sa zrušuje.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli žalobcom.

4.    Odborové organizácie Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne a odborová organizácia Pluralist znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 340, 19.11.2011, s. 41.