Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(първи състав)


1 октомври 2013 година


Дело F‑82/11


Nicolaos Loukakis

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Комитет по персонала на Парламента — Избори — Нередности в изборния процес“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106 а от последния, подадена от г‑н Loukakis и 18 други жалбоподатели срещу Европейския парламент, тъй като последният не санкционирал твърдeните нередности при избора на членове на Комитета на персонала през ноември 2010 г.

Решение:      Отменя мълчаливото решение на Европейския парламент от 20 май 2011г. да не санкционира нередностите при изборите на Комитета на персонала от ноември 2010г. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски, както и разноските на жалбоподателите. Синдикалните съюзи Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, от една страна, и синдикалният съюз Pluralist, от друга страна, понасят направените от тях съдебни разноски.


Резюме


1.      Длъжностни лица — Представителство —Комитет по персонала — Избори — Европейски парламент — Липса на необходимия кворум след края на първото гласуване — Задължение за провеждане на второ гласуване — Възможност за удължаване на първото гласуване — Условие — Наличие на легитимно основание (член 1, пета алинея от Правилника за длъжностните лица; член 6, параграфи 6—8 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент)

2.      Длъжностни лица — Представителство — Комитет по персонала — Избори — Европейски парламент — Задължение на колегията на преброителите да създаде избирателни секции — Обхват

(член 1 от приложение II към Правилника за длъжностните лица, член 11, параграф 1 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент)

3.      Длъжностни лица — Представителство — Комитет по персонала — Избори — Европейски парламент — Задължение на колегията на преброителите да предостави на избирателите цялата информация относно датата и мястото на преброяването на гласовете — Обхват

(член 1 от приложение II към Правилника за длъжностните лица; член 15 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент)

4.      Длъжностни лица — Представителство — Комитет по персонала — Избори — Европейски парламент — Задължение на колегията на преброителите да публикува подробна информация за изборните резултати — Обхват

(член 1 от приложение II към Правилника за длъжностните лица; член 18, параграфи 1, 2 и 4 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент)

1.      Член 1, пета алинея от приложение ІІ към Правилника и член 6, параграфи 6—8 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент въвеждат задължение за провеждане на второ и дори на трето гласуване, ако след съответно първото и второто гласуване не е достигнат необходимият кворум, определен съответно на две трети и мнозинството от лицата с право на глас.

Макар тези разпоредби да не могат да бъдат тълкувани в смисъл, че лишават общото събрание от възможността да реши, преди да изтекат сроковете, първоначално предвидени за провеждане на първото гласуване, неговото удължаване, все пак тази възможност зависи от това дали е налице легитимно основание. В това отношение основание, което изобщо не е непредвидимо, като например провеждането на първото гласуване по време на отпуските, не може да се разглежда като легитимно основание.

(вж. точки 60, 61, 63 и 64)


2.      Обстоятелството, че сградата в Страсбург е най-малко посещаваната от всички основни места на работа на Европейския парламент, не е такова, че да позволи на колегията на преброителите да избегне спазването на изрично предвиденото в член 11, параграф 1 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент задължение да създадат избирателни секции и в трите основни места на работа на тази институция.

(вж. точка 72)


3.      От член 15 от Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент, чиято цел е да даде възможност на лицата с право на глас да проверят редовността на действията по преброяване на гласовете, имплицитно, но безспорно следва, че колегията на преброителите е длъжна да предостави на лицата с право на глас достатъчно рано цялата информация относно датата и мястото на тези действия.

(вж. точка 83)


4.      От разпоредбите на член 18, параграфи 1, 2 и 4 Правилника относно представителството на персонала на Европейския парламент следва, че заедно с публикуването на списъка с избраните в Комитета по персонала лица, предвиден в посочения параграф 2, колегията на преброителите трябва обезателно да разпространи цялата посочена в параграф 1 информация, и по-конкретно относно броя на подадените гласове по списъци и по кандидати, събрания от всеки списък процент, както и броя гласове, подадени чрез пълномощник. Всъщност, тъй като списъкът с избрани лица по необходимост се определя от броя на подадените гласове по списъци и по кандидати, от събрания от всеки списък процент, както и от броя гласове, подадени чрез пълномощник, лицата с право на глас няма да могат да преценят дали е необходимо да подадат, на основание член 18, параграф 4 от този Правилник, жалба по административен ред в минималния срок от десет работни дни след публикуването на списъка с избраните лица, ако не им е предоставена горепосочената информация.

(вж. точка 90)