Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

1. oktober 2013

Sag F-82/11

Nicolaos Loukakis

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – Parlamentets Personaleudvalg – valg – uregelmæssigheder i forbindelse med valgproceduren«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Nicolaos Loukakis og 18 andre sagsøgere har nedlagt påstand om, at det var retsstridigt, at Europa-Parlamentet undlod at gribe ind over for de forskellige uregelmæssigheder, som valget af medlemmer til Parlamentets Personaleudvalg i november 2010 var præget af.

Udfald:      Europa-Parlamentets stiltiende afgørelse af 20. maj 2011 om ikke at gribe ind over for de uregelmæssigheder, som valget til Personaleudvalget i november 2010 var præget af, annulleres. I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes omkostninger. Fagforeningerne Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens og Det Europæiske Tjenestemandsforbund, på den ene side, og fagforeningen Pluralist, på den anden side, bærer deres egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – repræsentation – Personaleudvalg – valg – Europa-Parlamentet – manglende krævet valgdeltagelse efter første runde – forpligtelse til at afholde en anden valgrunde – mulighed for at udsætte første valgrunde – betingelse – eksistensen af en lovlig grund

(Tjenestemandsvedtægten, bilag II, art. 1, stk. 5; regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, art. 6, stk. 6-8)

2.      Tjenestemænd – repræsentation – Personaleudvalg – valg – Europa-Parlamentet – forpligtelse for Udvalget til Valgs Prøvelse til at oprette afstemningssteder – rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, bilag II, art. 1; regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, art. 11, stk. 1)

3.      Tjenestemænd – repræsentation – Personaleudvalg – valg – Europa-Parlamentet – forpligtelse for Udvalget til Valgs Prøvelse til at give vælgerne alle oplysninger vedrørende datoen og stedet for optælling af stemmerne – rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, bilag II, art. 1; regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, art. 15)

4.      Tjenestemænd – repræsentation – Personaleudvalg – valg – Europa-Parlamentet – forpligtelse for Udvalget til Valgs Prøvelse til at offentliggøre præcise oplysninger hvad angår valgresultatet – rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, bilag II, art. 1; regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, art. 18, stk. 1, 2 og 4)

1.      Artikel 1, stk. 5, i bilag II til vedtægten og artikel 6, stk. 6-8, i regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet gør det obligatorisk at afholde to, endog tre, valgrunder i det tilfælde, hvor den krævede valgdeltagelse, som er fastsat til henholdsvis to tredjedele og flertallet af vælgerne, ikke blev nået efter henholdsvis den første og anden valgrunde.

Selv om disse bestemmelser ikke kan fortolkes således, at de fratager generalforsamlingen muligheden for at forlænge den første valgrunde før udløbet af de frister, der oprindeligt blev fastsat for dens afholdelse, er en sådan mulighed ikke desto mindre underlagt den omstændighed, at der foreligger en lovlig grund. I denne henseende kan en grund, der ikke er uforudset, såsom afviklingen af første valgrunde i en ferieperiode, ikke anses for at være en lovlig grund.

(jf. præmis 60, 61, 63 og 64)

2.      Den omstændighed, at Strasbourg er Europa-Parlamentets mindst benyttede hovedarbejdssted, kan ikke tillade Udvalget til Valgs Prøvelse at frigøre sig fra at overholde den forpligtelse, der udtrykkeligt er fastsat i artikel 11, stk. 1, i regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, til at oprette afstemningssteder ved denne institutions tre hovedarbejdssteder.

(jf. præmis 72)

3.      Det følger stiltiende, men nødvendigvis, af artikel 15 i regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, hvis formål er at gøre det muligt for vælgerne at kontrollere stemmeoptællingens lovlighed, at Udvalget til Valgs Prøvelse er forpligtet til, i tilstrækkelig god tid forinden, at give vælgerne alle oplysninger vedrørende datoen og stedet for denne optælling.

(jf. præmis 83)

4.      Det følger af bestemmelserne i artikel 18, stk. 1, 2 og 4, i regulativ vedrørende repræsentation af personalet i Europa-Parlamentet, at offentliggørelsen af listen over valgte til Personaleudvalget, jf. nævnte stk. 2, nødvendigvis skal ledsages af Udvalget til Valgs Prøvelses udsendelse af samtlige de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, og som navnlig vedrører antallet af afgivne stemmer pr. liste og pr. kandidat, hver listes procentvise andel af stemmerne samt antallet af stemmer afgivet via fuldmagt. Eftersom fastsættelsen af listen over de valgte nødvendigvis følger af antallet af afgivne stemmer pr. liste og pr. kandidat, hver listes procentvise andel af stemmerne samt antallet af stemmer afgivet via fuldmagt, ville vælgerne nemlig ikke være i stand til at vurdere det hensigtsmæssige i på grundlag af nævnte regulativs artikel 18, stk. 4, at indgive en klage inden for den minimumsfrist på ti hverdage efter offentliggørelsen af listen og de valgte, hvis de ikke fik kendskab til førnævnte oplysninger.

(jf. præmis 90)