Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

1. oktoober 2013

Kohtuasi F‑82/11

Nicolaos Loukakis

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Parlamendi personalikomitee – Valimised – Valimisprotsessis toimunud rikkumised

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, N. Loukakise ja 18 hageja poolt Euroopa Parlamendi vastu esitatud hagi seoses sellega, et parlament ei kritiseerinud personalikomitee liikmete valimisel 2010. aasta novembris toimunud rikkumisi.

Otsus:      Tühistada Euroopa Parlamendi 20. mai 2011. aasta vaikimisi tehtud otsus mitte kritiseerida personalikomitee 2010. aasta novembri valimisi puudutavaid rikkumisi. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hagejate kohtukulud. Jätta ühelt poolt ametiühingute Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne ning teiselt poolt ametiühingu Pluralist kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Esindamine – Personalikomitee – Valimised – Euroopa Parlament – Esimeses hääletuvoorus nõutud valimisosaluse puudumine – Kohustus korraldada teine hääletusvoor – Õigus pikendada esimest hääletusvooru – Tingimus – Õiguspärase põhjuse olemasolu

(Personalieeskirjad, II lisa artikli 1 viies lõige; Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriv eeskiri, artikli 6 lõiked 6–8)

2.      Ametnikud – Esindamine – Personalikomitee – Valimised – Euroopa Parlament – Häältelugemiskomisjoni kohustus moodustada valimisjaoskonnad – Ulatus

(Personalieeskirjad, II lisa artikkel 1; Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriv eeskiri, artikli 11 lõige 1)

3.      Ametnikud – Esindamine – Personalikomitee – Valimised – Euroopa Parlament – Häältelugemiskomisjoni kohustus edastada valijatele teave häälte lugemise toimumise kuupäeva ja koha kohta – Ulatus

(Personalieeskirjad, II lisa artikkel 1; Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriv eeskiri, artikkel 15)

4.      Ametnikud – Esindamine – Personalikomitee – Valimised – Euroopa Parlament – Häältelugemiskomisjoni kohustus avaldada hääletamistulemuse kohta täpsustusi – Ulatus

(Personalieeskirjad, II lisa artikkel 1; Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriv eeskiri, artikli 18 lõiked 1, 2 ja 4)

1.      Personalieeskirjade II lisa artikli 1 viies lõik ja Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriva eeskirja artikli 6 lõiked 6–8 muudavad kohustuslikuks teise, isegi kolmanda hääletusvooru korraldamise juhul, kui vastavalt esimeses või teises voorus ei ole saavutatud nõutud valimisosalust ehk kui ei osalenud kahte kolmandikku valijatest.

Kuigi neid sätteid ei saa tõlgendada nii, et nendega võetakse üldkoosolekult õigus otsustada enne, kui on möödunud esimese hääletusvooru korraldamiseks ette nähtud tähtaeg, et seda esimesest hääletusvooru pikendatakse, peab selle õiguse tingima siiski õiguspärane põhjendus. Sellega seoses ei saa sellist põhjust, mis ei ole etteaimatu ning milleks on esimese hääletusvooru toimumine puhkuseperioodil, pidada õiguspäraseks põhjuseks.

(vt punktid 60, 61, 63 ja 64)

2.      Asjaolu, et Strasbourgis asuvasse põhitegevuskohta käiakse Euroopa Parlamendi põhitegevuskohtadest kõige vähem, ei anna häältelugemiskomisjonile õigust jätte järgimata Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriva eeskirja artiklis 11 lõikes 1 sõnaselgelt ette nähtud kohustust moodustada valimisjaoskonnad selle institutsiooni kolmes põhitegevuskohas.

(vt punkt 72)

3.      Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriva eeskirja artiklist 15, mille eesmärk on võimaldada valijatel kontrollida häälte lugemise toimingute nõuetekohasust, tuleneb kaudselt, kuid tingimata, et häältelugemiskomisjon peab piisavalt vara esitama kogu teabe nende toimingute tegemise kuupäeva ja koha kohta.

(vt punkt 83)

4.      Euroopa Parlamendi töötajate esindamist reguleeriva eeskirja artikli 18 lõigetest 1, 2 ja 4 koostoimes tuleneb, et personalikomiteesse valitud isikute nimekirja avaldamine, mis on ette nähtud lõikes 2, peab tingimata toimuma koos häältelugemiskomisjoni poolt nimetatud lõikes 1 viidatud kogu sellise teabe levitamisega, mis puudutab igale kandidaadile ja nimekirjale antud häälte arvu, igale nimekirjale antud häälte protsendimäära ja volitatute antud häälte arvu. Nimelt kuna valitud esindajate nimekirja kindlaksmääramine sõltub tingimata igale kandidaadile ja nimekirjale antud häälte arvust, igale nimekirjale antud häälte protsendimäärast ja volitatute antud häälte arvust, siis ei ole valijatel võimalik hinnata vajadust esitada nimetatud eeskirja artikli 18 lõike 4 alusel kaebus kümne tööpäeva jooksul alates valitud esindajate nimekirja avaldamisest, kui nad ei ole eespool viidatud informatsioonist teadlikud.

(vt punkt 90)