Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

1 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑82/11

Nicolaos Loukakis

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Parlamentin henkilöstökomitea – Vaalit – Sääntöjenvastaisuudet vaalimenettelyssä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Nicolaos Loukakis ja 18 muuta kantajaa vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin päätöksen olla puuttumatta marraskuussa 2010 järjestetyssä henkilöstökomitean vaalissa väitetysti tapahtuneisiin sääntöjenvastaisuuksiin.

Ratkaisu:      Euroopan parlamentin 20.5.2011 tekemä implisiittinen päätös olla puuttumatta marraskuussa 2010 pidettyihin henkilöstökomitean vaaleihin vaikuttaneisiin sääntöjenvastaisuuksiin kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut. Yhtäältä ammattijärjestöt Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens ja Fédération de la fonction publique européenne ja toisaalta ammattijärjestö Pluralist vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Edustus – Henkilöstökomitea – Vaalit – Euroopan parlamentti – Ensimmäisen kierroksen päätteeksi edellytettävää päätösvaltaisuutta ei ole saavutettu – Velvollisuus järjestää toinen äänestyskierros – Mahdollisuus jatkaa ensimmäistä äänestyskierrosta – Edellytys – Perusteltu syy

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan viides kohta; Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 6 artiklan 6–8 kohta)

2.      Virkamiehet – Edustus – Henkilöstökomitea – Vaalit – Euroopan parlamentti – Vaalilautakunnan velvollisuus perustaa äänestyspaikkoja – Soveltamisala

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II oleva 1 artikla; Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 11 artiklan 1 kohta)

3.      Virkamiehet – Edustus – Henkilöstökomitea – Vaalit – Euroopan parlamentti – Vaalilautakunnan velvollisuus toimittaa äänestäjille tiedot siitä, minä päivänä ja missä paikassa ääntenlaskenta tapahtuu – Soveltamisala

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II oleva 1 artikla; Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 15 artikla)

4.      Virkamiehet – Edustus – Henkilöstökomitea – Vaalit – Euroopan parlamentti – Vaalilautakunnan velvollisuus julkaista täsmennyksiä äänestyksen tuloksista – Soveltamisala

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II oleva 1 artikla; Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 18 artiklan 1, 2 ja 4 kohta)

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan viidennessä kohdassa ja Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 6 artiklan 6-8 kohdassa säädetään pakolliseksi toisen ja jopa kolmannen äänestyskierroksen järjestäminen tapauksessa, jossa ensimmäisen ja toisen äänestyskierroksen päättyessä päätösvaltaisuutta, joka on vastaavasti kaksi kolmasosaa äänestäjistä ja äänestäjien ehdoton enemmistö, ei ole saavutettu.

Vaikka näitä säännöksiä ei voida tulkita siten, että niissä evätään yleiskokoukselta mahdollisuus päättää ensimmäisen äänestyskierroksen jatkamisesta ennen kuin sen järjestämistä varten alun perin säädetyt määräajat ovat päättyneet, tällaisen mahdollisuuden käyttämisen edellytyksenä on kuitenkin, että asiaan liittyy perusteltu syy. Tältä osin syytä, johon ei liity ennalta-arvaamatonta tekijää, kuten ensimmäisen äänestyskierroksen järjestäminen loma-aikaan, ei voida pitää perusteltuna.

(ks. 60, 61, 63 ja 64 kohta)

2.      Se seikka, että Strasbourgin toimipaikka on Euroopan parlamentin pääasiallisista toimipaikoista vähiten käytetty, ei ole omiaan mahdollistamaan vaalilautakunnalle, että se jättää noudattamatta Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa nimenomaisesti säädettyä, äänestyspaikkojen perustamista tämän toimielimen jokaisessa kolmessa pääasiallisessa toimipaikassa koskevaa velvollisuutta.

(ks. 72 kohta)

3.      Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 15 artiklasta, jonka tarkoitus on mahdollistaa äänestäjille ääntenlaskennan sääntöjenmukaisuuden valvonta, seuraa implisiittisesti mutta välttämättä, että vaalilautakunnan on toimitettava äänestäjille riittävän aikaisin tiedot siitä, minä päivänä ja missä paikassa ääntenlaskenta tapahtuu.

(ks. 83 kohta)

4.      Euroopan parlamentin henkilöstön edustuksesta annetun asetuksen 18 artiklan 1, 2 ja 4 kohdasta seuraa, että kyseisen 2 kohdan mukaisen henkilöstökomiteaan valittujen henkilöiden luettelon julkaisemisen yhteydessä vaalilautakunnan on välttämättä julkaistava kaikki kyseisessä 1 kohdassa mainitut tiedot, jotka liittyvät erityisesti kunkin listan saamiin ääniin ja kunkin yksittäisen ehdokkaan saamiin ääniin, kunkin listan keräämään prosenttiosuuteen ja valtakirjalla annettujen äänien määrään. Koska valittujen ehdokkaiden luettelo on välttämättä seurausta kunkin listan ja kunkin ehdokkaan saamista äänistä, kunkin listan keräämästä prosenttiosuudesta ja valtakirjalla annettujen äänien määrästä, äänestäjillä ei olisi mahdollisuutta arvioida, onko heidän aiheellista tehdä kyseisen asetuksen 18 artiklan 4 kohdan perusteella valitus määräajassa, jonka pituus on vähintään kymmenen päivää valittujen ehdokkaiden luettelon julkaisemisesta, jos heille ei ole annettu edellä mainittuja tietoja.

(ks. 90 kohta)