Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 1. oktobrī

Lieta F‑82/11

Nicolaos Loukakis

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Parlamenta personāla komiteja – Vēlēšanas – Nelikumības vēlēšanu procesā

Priekšmets      Prasība, ko saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ir cēlis N. Loukakis un 18 citi prasītāji pret Eiropas Parlamentu par to, ka tas nav vērsies pret nelikumībām, kas esot pieļautas Parlamenta personāla komitejas vēlēšanās 2010. gada novembrī

Nolēmums      Atcelt Eiropas Parlamenta 2011. gada 20. maija netiešo lēmumu nevērsties pret nelikumībām, kas ietekmējušas personāla komitejas 2010. gada novembra vēlēšanas. Prasību pārējā daļā noraidīt. Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies prasītājiem. Arodbiedrības Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, no vienas puses, un arodbiedrība Pluralist, no otras puses, sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pārstāvība – Personāla komiteja – Vēlēšanas – Eiropas Parlaments – Prasītā kvoruma neesamība pēc pirmās kārtas – Pienākums organizēt otro vēlēšanu kārtu – Iespēja pagarināt pirmo vēlēšanu kārtu – Nosacījums – Attaisnojoša iemesla esamība

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta piektā daļa; Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 6. panta 6.–8. punkts)

2.      Ierēdņi – Pārstāvība – Personāla komiteja – Vēlēšanas – Eiropas Parlaments – Vēlēšanu komisijas pienākums ierīkot vēlēšanu birojus – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. pants; Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 11. panta 1. punkts)

3.      Ierēdņi – Pārstāvība – Personāla komiteja – Vēlēšanas – Eiropas Parlaments – Vēlēšanu komisijas pienākums sniegt vēlētājiem informāciju par vēlēšanu biļetenu skaitīšanas datumu un vietu – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. pants; Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 15. pants)

4.      Ierēdņi – Pārstāvība – Personāla komiteja – Vēlēšanas – Eiropas Parlaments – Vēlēšanu komisijas pienākums publicēt vēlēšanu rezultātu precizējumus – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. pants; Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību, 18. panta 1., 2. un 4. punkts)

1.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta piekto daļu un Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 6. panta 6.–8. punktu gadījumā, ja attiecīgi pēc pirmās un otrās vēlēšanu kārtas nav sasniegts prasītais kvorums, kas ir noteikts attiecīgi kā divas trešdaļas un vairākums vēlētāju, ir obligāti jāorganizē otrā un pat trešā vēlēšanu kārta.

Pat ja šos noteikumus nevarētu interpretēt tādējādi, ka tie pilnsapulcei liegtu iespēju pirms sākotnēji vēlēšanu organizēšanai paredzētā termiņa beigām nolemt par vēlēšanu pirmās kārtas pagarināšanu, šāda iespēja tomēr pastāv tikai tad, ja tam ir attaisnojošs iemesls. Šajā ziņā iemeslu, kurš nav neparedzēts, piemēram, vēlēšanu pirmās kārtas norisi atvaļinājumu laikā, nevar uzskatīt par attaisnojošu iemeslu.

(skat. 60., 61., 63. un 64. punktu)

2.      Apstāklis, ka Strasbūra ir vismazāk apmeklētā no Eiropas Parlamenta galvenajām darba vietām, neļauj vēlēšanu komisijai neievērot Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 11. panta 1. punktā skaidri paredzēto pienākumu ierīkot vēlēšanu birojus visās trijās šīs institūcijas galvenajās darba vietās.

(skat. 72. punktu)

3.      No Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 15. panta, kura mērķis ir ļaut vēlētājiem pārbaudīt, vai vēlēšanu biļetenu skaitīšana notiek likumīgi, netieši, bet noteikti izriet, ka vēlēšanu komisijai pietiekami savlaicīgi ir jāsniedz vēlētājiem informācija par šī pasākuma datumu un vietu.

(skat. 83. punktu)

4.      No Noteikumu par Eiropas Parlamenta personāla pārstāvību 18. panta 1., 2. un 4. punkta kopā izriet, ka reizē ar personāla komitejā ievēlēto personu saraksta publicēšanu, kas paredzēta minētajā 2. punktā, vēlēšanu komisijai noteikti ir jāpublicē arī visa 1. punktā minētā informācija, it īpaši balsu skaits katram sarakstam un kandidātam, katra saraksta iegūtie procenti, kā arī balsu skaits pēc pilnvarām. Proti, tā kā ievēlēto kandidātu sarakstu izveido, balstoties uz balsu skaitu katram sarakstam un kandidātam, katra saraksta iegūtajiem procentiem, kā arī balsu skaitu pēc pilnvarām, vēlētāji nevarētu novērtēt iespēju, pamatojoties uz minēto noteikumu 18. panta 4. punktu, iesniegt sūdzību desmit darba dienu laikā pēc ievēlēto kandidātu saraksta publicēšanas, ja iepriekš minētā informācija viņiem netiktu paziņota.

(skat. 90. punktu)