Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 1 października 2013 r.

Sprawa F‑82/11

Nicolaos Loukakis

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Komitet pracowniczy Parlamentu – Wybory –Nieprawidłowości w postępowaniu wyborczym

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, przez N. Loukakisa i 18 innych skarżących przeciwko Parlamentowi Europejskiemu dotycząca niepodjęcia przez Parlament Europejski działań wobec różnych nieprawidłowości, które miały miejsce podczas wyborów członków komitetu pracowniczego w listopadzie 2010 r.

Orzeczenie:      Stwierdza się nieważność dorozumianej decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2011 r. o niezakwestionowaniu nieprawidłowości dotyczących wyborów do komitetu pracowniczego w listopadzie 2010 r. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez skarżących. Organizacje związkowe Solidarité pour les agents i fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne z jednej strony i organizacja związkowa Pluralist z drugiej strony pokrywają własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Reprezentacja – Komitet Pracowniczy – Wybory – Parlament Europejski – Brak wymaganej frekwencji po zakończeniu pierwszej tury – Obowiązek zorganizowania drugiej tury głosowania – Możliwość przedłużenia pierwszej tury głosowania – Warunek – Istnienie uzasadnionego powodu

(regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1 akapit piąty; regulamin dotyczący reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego, art. 6 ust. 6–8)

2.      Urzędnicy – Reprezentacja – Komitet Pracowniczy – Wybory – Parlament Europejski – Obowiązek utworzenia przez komisję skrutacyjną biur wyborczych – Zakres

(regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1; regulamin dotyczący reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego, art. 11 ust. 1)

3.      Urzędnicy – Reprezentacja – Komitet Pracowniczy – Wybory – Parlament Europejski – Obowiązek podania wyborcom przez komisję skrutacyjną wszelkich informacji na temat daty i miejsca liczenia głosów – Zakres

(regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1; regulamin dotyczący reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego, art. 15)

4.      Urzędnicy – Reprezentacja – Komitet Pracowniczy – Wybory – Parlament Europejski – Obowiązek opublikowania przez komisję skrutacyjną szczegółowych wyników głosowania – Zakres

(regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1; regulamin dotyczący reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego, art. 18 ust. 1, 2, 4)

1.      Artykuł 1 akapit piąty załącznika II do regulaminu pracowniczego oraz art. 6 ust. 6–8 regulaminu dotyczącego reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego wymagają zorganizowania drugiej, a nawet trzeciej tury głosowania, w wypadku gdy po zakończeniu, odpowiednio, pierwszej i drugiej tury głosowania, nie osiągnięto wymaganej frekwencji, ustalonej odpowiednio na dwie trzecie oraz większość wyborców.

O ile przepisów tych nie można interpretować w ten sposób, że pozbawiają one zgromadzenie ogólne możliwości podjęcia decyzji o przedłużeniu pierwszej tury głosowania przed upływem terminów przewidzianych początkowo do jej organizacji, o tyle taka możliwość jest jednak uzależniona od istnienia uzasadnionego powodu. W tym zakresie powód niemający nieprzewidzianego charakteru, taki jak przebieg pierwszej tury głosowania w okresie wakacyjnym, nie może zostać uznany za uzasadniony.

(zob. pkt 60, 61, 63, 64)

2.      Okoliczność, że siedziba w Strasburgu jest najmniej uczęszczanym z głównych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego, nie może upoważniać komisji skrutacyjnej do uwolnienia się z wyraźnie przewidzianego w art. 11 ust. 1 regulaminu dotyczącego reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego obowiązku utworzenia biur wyborczych w trzech głównych miejscach pracy tej instytucji.

(zob. pkt 72)

3.      Z art. 15 regulaminu dotyczącego reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego, którego celem jest umożliwienie wyborcom sprawowania kontroli nad prawidłowością działań w zakresie liczenia głosów, w sposób dorozumiany, lecz wiążący wynika, że komisja skrutacyjna jest zobowiązana wystarczająco wcześnie dostarczyć wyborcom wszelkich informacji na temat i miejsca tych działań.

(zob. pkt 83)

4.      Z przepisów art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 i 4 regulaminu dotyczącego reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego wynika, że wraz z przewidzianą w ust. 2 publikacją listy osób wybranych do komitetu pracowniczego komisja skrutacyjna powinna rozpowszechnić wszystkie informacje wymienione w ust. 1 i dotyczące między innymi liczby głosów oddanych na listę i na kandydata, procentu głosów zdobytych przez każdą z list, a także liczby głosów oddanych przez pełnomocników. Skoro bowiem ustalenie listy osób wybranych wynika z liczby głosów oddanych na listę i na kandydata, z procentu głosów zdobytych przez każdą z list, a także liczby głosów oddanych przez pełnomocników, to wyborcy nie mogliby być w stanie ocenić szansy powodzenia złożenia na podstawie art. 18 ust. 4 tego regulaminu sprzeciwu w terminie co najmniej 10 dni roboczych od dnia publikacji listy osób wybranych, gdyby ww. informacje nie zostały podane do ich wiadomości.

(zob. pkt 90)