Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 1. oktobra 2013

Zadeva F‑82/11

Nicolaos Loukakis

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Odbor uslužbencev Parlamenta – Volitve –Nepravilnosti v volilnem postopku“

Predmet:      Tožba, ki so jo na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, N. Loukakis in 18 drugih tožečih strank vložili proti Evropskemu parlamentu in se nanaša na to, da je ta opustil ukrepanje glede različnih nepravilnosti, ki naj bi vplivale na volitve članov odbora uslužbencev novembra 2010.

Odločitev:      Odločba Evropskega parlamenta zaradi molka z dne 20. maja 2011, da ne sankcionira nepravilnosti, ki so vplivale na volitve odbora uslužbencev novembra 2010, se razglasi za nično. V preostalem se tožba zavrne. Evropski parlament nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov tožečih strank. Sindikati Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens in Fédération de la fonction publique européenne ter sindikat Pluralist nosijo svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Zastopanje – Odbor osebja – Volitve – Evropski parlament – Nesklepčnost po prvem krogu – Obveznost sklicanja drugega kroga glasovanja – Možnost odloga prvega kroga glasovanja – Zahteva – Obstoj utemeljenega razloga

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga II, člen 1, peti odstavek; Pravilnik o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu, členi od 6(6) do 8)

2.      Uradniki – Zastopanje – Odbor osebja – Volitve – Evropski parlament – Obveznost volilnega odbora, da vzpostavi volišča – Obseg

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga II, člen 1; Pravilnik o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu, člen 11(1))

3.      Uradniki – Zastopanje – Odbor osebja – Volitve – Evropski parlament – Obveznost volilnega odbora, da volilnim upravičencem zagotovi vse informacije o času in kraju štetja glasov – Obseg

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga II, člen 1; Pravilnik o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu, člen 15)

4.      Uradniki – Zastopanje – Odbor osebja – Volitve – Evropski parlament – Obveznost volilnega odbora, da objavi natančne izide glasovanja – Obseg

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga II, člen 1; Pravilnik o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu, člen 18(1), (2) in (4))

1.      Člen 1, peti odstavek, Priloge II h Kadrovskim predpisom in člen 6, od (6) do (8), Pravilnika o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu določata, da je treba organizirati drugi ali celo tretji krog glasovanja, če po prvem oziroma drugem krogu glasovanja ni bila dosežena sklepčnost dveh tretjin oziroma večine vseh volilnih upravičencev.

Čeprav teh določb ni mogoče razlagati tako, da na skupnem sestanku zaposlenih uradnikov institucije pred iztekom rokov, ki so bili prvotno določeni za organizacijo sestanka, ni mogoče odločiti o odložitvi prvega kroga glasovanja, je taka možnost vseeno pogojena z obstojem utemeljenega razloga. Glede tega razloga, ki ni nepredviden, kot je izvedba prvega kroga glasovanja v obdobju dopustov, ni mogoče šteti za utemeljen razlog.

(Glej točke 60, 61, 63 in 64.)

2.      Okoliščina, da so prostori v Strasbourgu manj pogost kraj od glavnih krajev dela Evropskega parlamenta, ne pomeni, da lahko volilni odbor opusti spoštovanje obveznosti, ki je izrecno določena v členu 11(1) Pravilnika o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu, da se vzpostavijo volišča v vseh treh glavnih krajih opravljanja dela te institucije.

(Glej točko 72.)

3.      Iz člena 15 Pravilnika o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu, katerega namen je, da se volilnim upravičencem omogoči nadzor nad pravilnostjo štetja glasov, implicitno vendar nujno izhaja, da mora volilni odbor volilnim upravičencem pravočasno zagotoviti vse informacije o času in kraju teh dejavnosti.

(Glej točko 83.)

4.      Iz kombinacije določb člena 18(1), (2) in (4) Pravilnika o zastopanju zaposlenih v Evropskem parlamentu je razvidno, da je treba ob objavi seznama izvoljenih predstavnikov, določenega v navedenem odstavku 2, volilni odbor nujno podati vse informacije, ki so omenjene v navedenem odstavku 1 in se nanašajo zlasti na število glasov, ki so jih dobile posamezne liste in posamezni kandidati, odstotek glasov, ki so ga dosegle posamezne liste, in število zastopniških glasov. Ker je namreč določitev seznama izvoljenih predstavnikov nujno odvisna od števila glasov, ki so jih dobile posamezne liste in posamezni kandidati, odstotka glasov, ki so ga dosegle posamezne liste, in števila zastopniških glasov, volilni upravičenci ne bi mogli presoditi, ali je treba na podlagi člena 18(4) navedenega pravilnika vložiti pritožbo najpozneje deset dni po objavi seznama izvoljenih predstavnikov, če ne bi bili seznanjeni z zgoraj navedenimi informacijami.

(Glej točko 90.)