Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

25. november 2014

Sag F-82/11 DEP

Nicolaos Loukakis m.fl.

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – retspleje – fastsættelse af sagsomkostninger«

Angående:      Begæring om fastsættelse af de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, indgivet i henhold til procesreglementets artikel 92, af Nicolaos Loukakis og 18 andre sagsøgere efter dom Loukakis m.fl. mod Parlamentet (F-82/11, EU:F:2013:139).

Udfald:      Det samlede beløb, som Nicolaos Loukakis og 18 andre sagsøgere, hvis navne fremgår af bilaget, kan kræve erstattet af Europa-Parlamentet i form af sagsomkostninger, der kan kræves erstattet i sag F-82/11, fastsættes til 20 097 EUR.

Sammendrag

1.      Retslig procedure – sagsomkostninger – fastsættelse – udgifter, der kan kræves erstattet – begreb – nødvendige udgifter, som parterne har afholdt – den nødvendige karakter af en advokats ydelser, som kan udledes af de retsakter, der er udarbejdet i forbindelse med proceduren for Personaleretten

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

2.      Retslig procedure – sagsomkostninger – fastsættelse – forhold, der tages i betragtning – bistand af den samme advokat under den administrative fase, der er relevant for tvisten – nedsættelse af forberedelsestid, der var nødvendig med henblik på retssagen – omfanget af en rådgivers arbejde – sammenhæng med antallet af processkrifter – foreligger ikke

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

1.      Det følger af artikel 91, litra b), i Personalerettens procesreglement, at de udgifter, der kan kræves erstattet, dels er begrænset til de udgifter, der er afholdt med henblik på sagens behandling ved nævnte Personaleret, dels til udgifter, som var nødvendige i denne forbindelse.

I denne henseende kan det udledes af den omstændighed, at advokaten har indgivet en stævning, udarbejdet en replik og bemærkninger og deltaget i retsmødet, at denne advokat rent faktisk har udarbejdet retsakter og leveret ydelser, der er nødvendige med henblik på proceduren for Personaleretten.

(jf. præmis 25 og 26)

Henvisning til:

Personaleretten: Kendelse Martinez Erades mod EEAS, F-64/12 DEP, EU:F:2013:111, præmis 21

2.      Unionens retsinstanser er ikke bundet af den opgørelse, som indgives af en part, der vil have erstatning af sagsomkostninger. De skal udelukkende tage hensyn til det samlede antal arbejdstimer, som kan synes objektivt nødvendige med henblik på proceduren.

Hvis sagsøgerens advokat imidlertid allerede har bistået sagsøgeren under procedurer eller tiltag forud for den tvist, som har sammenhæng hermed, tager Personaleretten hensyn til, at denne advokat har kendskab til relevante forhold for tvisten, som kan have lettet hans arbejde og begrænset den tid, der har været nødvendig til at forberede retssagen.

Endelig kan salærets størrelse ikke nødvendigvis afhænge af længden af de processkrifter, der er udarbejdet af en af parternes advokater, idet længden principielt ikke kan anses for at svare til en stor arbejdsbyrde.

(jf. præmis 32, 33 og 38)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: Kendelse IPK-München mod Kommissionen, T-331/94 DEP, EU:T:2006:11, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis

Personaleretten: Kendelser Suvikas mod Rådet, F-6/07 DEP, EU:F:2009:74, præmis 26; Schönberger mod Parlamentet, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, præmis 29, og Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen, F-50/09 DEP, EU:F:2012:147, præmis 21