Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

25. november 2014

Kohtuasi F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis jt

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Kodukorra artikli 92 alusel esitatud hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus, mille N. Loukakis ja veel 18 hagejat esitasid pärast otsust kohtuasjas Loukakis jt vs. Europol (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Otsus:      Määrata N. Loukakisele ja veel 18 hagejale, kelle nimed on loetletud lisas, Euroopa Parlamendi poolt kohtuasjas F‑82/11 hüvitamisele kuuluvate kulude kogusummaks 20 097 eurot.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Poolte vältimatud kulud – Advokaaditeenuste vajalikkus, mille saab tuletada Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses teostatud toimingutest

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Arvesse võetavad asjaolud – Sama advokaadi teenuste kasutamine kohtuvaidluse seisukohalt asjassepuutuvas kohtueelses menetluses – Kohtumenetluse ettevalmistamiseks vajaliku aja vähenemine – Nõustaja töö maht – Seoses kirjalike märkuste mahuga – Puudumine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 91 punktist b tuleneb, et kulud kuuluvad hüvitamisele üksnes siis, kui need esiteks olid seotud Avaliku Teenistuse Kohtu menetlusega ja teiseks olid need sel eesmärgil vältimatud.

Sellega seoses võib asjaolust, et advokaat esitas hagiavalduse, koostas repliigi ja märkused ning osales kohtuistungil, järeldada, et ta tõesti tegi vajalikke toiminguid ja osutas teenuseid menetluse jaoks Avaliku Teenistuse Kohtus.

(vt punktid 25 ja 26)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus Martinez Erades vs. Euroopa välisteenistus, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punkt 21.

2.      Liidu kohtule ei ole siduv kuluarvestus, mille on esitanud kohtukulude hüvitamist taotlev pool. Kohus peab arvesse võtma nende töötundide koguarvu, mis paistavad olevat selles menetluses osalemiseks objektiivselt vältimatud.

Kui aga hageja advokaadid on teda juba abistanud asjaomasele kohtuvaidlusele eelnevate menetluste või toimingute käigus, tuleb Avaliku Teenistuse Kohtul samuti arvestada asjaolu, et advokaatidel on olemas teadmised vaidluse oluliste üksikasjade kohta, mis lihtsustavad nende tööd ja vähendavad kohtumenetluse ettevalmistamise jaoks vajalikku aega.

Lõpuks, advokaaditasu summa ei sõltu tingimata poole nõustaja koostatud märkuste pikkusest, mida üldjuhul ei saa käsitada suurele tööhulgale vastavana.

(vt punktid 32, 33 ja 38)

Viited:

Üldkohus: kohtumäärus IPK-München vs. komisjon, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärused Suvikas vs. nõukogu, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, punkt 26; Schönberger vs. parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punkt 29, ning Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punkt 21.