Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

25 päivänä marraskuuta 2014

Asia F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis ym.

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen

Aihe:      Tuolloin voimassa olleen työjärjestyksen (jäljempänä vanha työjärjestys) 92 artiklaan perustuva korvattavien oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskeva vaatimus, jonka Nicolaos Loukakis ja 18 muuta kantajaa ovat esittäneet asiassa F‑82/11, Loukakis ym. vastaan parlamentti, annetun tuomion (EU:F:2013:139) johdosta.

Ratkaisu:      Niiden oikeudenkäyntikulujen kokonaismääräksi, jotka Euroopan parlamentin on korvattava Nicolaos Loukakisille ja 18 muulle kantajalle, joiden nimet mainitaan liitteessä, asiassa F-82/11, vahvistetaan 20 097 euroa

Tiivistelmä

1.      Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Korvattavat oikeudenkäyntikulut – Käsite – Asianosaisille asian käsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset – Asianajajan palveluiden välttämätön luonne, joka voidaan päätellä virkamiestuomioistuimessa käydyn menettelyn yhteydessä toteutetuista toimista

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

2.      Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Huomioon otettavat seikat – Saman asianajajan toimiminen avustajana oikeudenkäyntiä edeltäneessä vaiheessa, joka oli riita-asian kannalta merkityksellinen – Oikeudenkäyntimenettelyä varten tarpeellisen valmisteluajan vähentäminen – Asianajajan työn määrä, joka ei liity kirjelmien pituuteen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b kohdan sanamuodon mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat vain kustannukset, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä virkamiestuomioistuimessa, sekä kustannukset, jotka ovat olleet asian käsittelyn kannalta välttämättömiä.

Tältä osin siitä seikasta, että asianajaja on toimittanut kannekirjelmän, laatinut vastauskirjelmän ja huomautuksia sekä osallistunut suulliseen käsittelyyn, voidaan päätellä, että tämä asianajaja on tosiasiallisesti ryhtynyt virkamiestuomioistuimessa käytävän menettelyn kannalta tarpeellisiin toimiin ja suorituksiin.

(ks. 25 ja 26 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio Martinez Erades v. EUH (F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, 21 kohta)

2.      Oikeudenkäyntikulujen korvaamista vaativan asianosaisen toimittama laskelma ei sido unionin tuomioistuimia. Niiden on otettava huomioon vain sellaisten työtuntien kokonaismäärä, jotka ovat menettelyä varten objektiivisesti välttämättömiä.

Jos asianosaisen asianajaja on kuitenkin jo avustanut tätä riita-asiaan liittyvien aikaisempien menettelyjen tai toimenpiteiden aikana, virkamiestuomioistuin ottaa huomioon sen seikan, että tällä asianajajalla on ollut tiedossaan sellaisia riita-asian kannalta merkityksellisiä seikkoja, jotka ovat olleet omiaan helpottamaan häneen työtään ja vähentämään valmisteluun käytettyä aikaa oikeudenkäyntimenettelyä varten.

Palkkioiden suuruus ei välttämättä ole riippuvainen asianosaisen asianajajan toimittamien kirjelmien suuresta pituudesta, jonka ei lähtökohtaisesti voida katsoa vastaavan suurta työmäärää.

(ks. 32, 33 ja 38 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio IPK-München v. komissio (T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Suvikas v. neuvosto (F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, 26 kohta); tuomio Schönberger v. parlamentti (F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 29 kohta) ja tuomio Missir Mamachi di Lusignano v. komissio (F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 21 kohta)