Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 25. novembrī

Lieta F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis u.c.

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumu noteikšana

Priekšmets      Pieteikums par tiesāšanās izdevumu noteikšanu, ko N. Loukakis un 18 citi prasītāji ir iesnieguši saskaņā ar toreiz spēkā esošā Reglamenta 92. panta 1. punktu pēc sprieduma lietā F‑82/11 Loukakis u.c./Parlaments (EU:F:2013:139)

Nolēmums      Kopējā summa, kas Eiropas Parlamentam ir jāatlīdzina N. Loukakis un 18 citiem prasītājiem, kuru vārdi ir uzskaitīti pielikumā, kā atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi lietā F‑82/11, ir noteikta EUR 20 097 apmērā.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Apmēra noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Jēdziens – Lietas dalībniekiem radušies nepieciešamie izdevumi – Advokāta pakalpojumu nepieciešamība, ko var secināt no paveiktā tiesvedībā Civildienesta tiesā

(Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts)

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Apmēra noteikšana – Vērā ņemami fakti – Tā paša advokāta palīdzība pirmstiesas stadijā, kas tiesvedībai ir būtiska – Sagatavošanās laika, kāds nepieciešams pirmstiesas procedūrai, samazināšana – Padomdevēja darba apjoms – Saistība ar procesuālo rakstu apjomu – Neesamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts)

1.      No Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) apakšpunkta izriet, ka atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi ir tikai tie, pirmkārt, kas radušies lietas vešanas sakarā Civildienesta tiesā un, otrkārt, kas šajā sakarā ir bijuši nepieciešami izdevumi.

Šajā ziņā no tā, ka advokāts ir iesniedzis prasības pieteikumu, sagatavojis replikas rakstu un apsvērumus un piedalījies tiesas sēdē, var secināt, ka šis advokāts patiešām ir veicis darbības un sniedzis pakalpojumus, kas ir nepieciešami tiesvedībā Civildienesta tiesā.

(skat. 25. un 26. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: rīkojums Martinez Erades/EĀDD, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, 21. punkts.

2.      Savienības tiesai nav saistošs aprēķins, kuru ir iesniedzis lietas dalībnieks, kurš vēlas atgūt tiesāšanās izdevumus. Tai ir jāņem vērā vienīgi kopējais darba stundu skaits, kas var uzskatīts par objektīvi nepieciešamu saistībā ar tiesvedību.

Tomēr, ja prasītāja advokāts viņam jau ir palīdzējis procedūru vai darbību laikā pirms strīda izskatīšanas tiesā, Civildienesta tiesai ir jāņem vērā arī tas, ka šis advokāts pārzina strīda atbilstošos apstākļus, kam var būt atvieglojis viņa darbu un samazinājis vajadzīgo laiku, lai sagatavotos tiesvedībai.

Visbeidzot, honorāru apmērs nevar obligāti būt atkarīgs no procesuālo rakstu, kurus ir sagatavojis lietas dalībnieka padomdevējs, garuma, un to nevar uzskatīt par atbilstošu lielam darba apjomam.

(skat. 32., 33. un 38. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: rīkojums IPK-München/Komisija, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, 59. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: rīkojumi Suvikas/Padome, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, 26. punkts; Schönberger/Parlaments, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 29. punkts un Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 21. punkts.