Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 25 listopada 2014 r.

Sprawa F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis i in.

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów podlegających zwrotowi, złożony, na podstawie art. 92 § 1 obowiązującego wcześniej regulaminu postępowania, przez N. Loukakisa i 18 innych skarżących w następstwie wyroku Loukakis i in./Parlament (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Orzeczenie:      Całkowita wysokość kosztów podlegających zwrotowi przez Parlament Europejski na rzecz N. Loukakisa i 18 innych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w załączniku, tytułem podlegających zwrotowi wydatków w sprawie F‑82/11 zostaje ustalona na kwotę 20 097 EUR.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Niezbędne wydatki poczynione przez strony – Niezbędny charakter usług adwokata, który można wywnioskować z działań podejmowanych w ramach postępowania przed Sądem

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Pomoc świadczona przez tego samego adwokata na odpowiednim etapie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Skrócenie czasu koniecznego do przygotowania postępowania sądowego – Nakład pracy pełnomocnika – Związek z objętością pism procesowych – Brak

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

1.      Zgodnie z art. 91 lit. b) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej koszty podlegające zwrotowi są ograniczone, po pierwsze, do tych poniesionych w związku z postępowaniem przed tym Sądem, a po drugie, do kosztów, które były w tym celu niezbędne.

W związku z tym z faktu, że to adwokat wniósł skargę, sporządził replikę i uwagi oraz wziął udział w rozprawie, można wywieść, że adwokat ten faktycznie dokonywał czynności i świadczył usługi niezbędne do celów prowadzenia postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.

(zob. pkt 25, 26)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienie Martinez Erades/ESDZ, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, pkt 21

2.      Sąd Unii nie jest związany rozliczeniem przedstawionym przez stronę, która zamierza odzyskać koszty. Należy do niego uwzględnienie wyłącznie całkowitej liczby godzin pracy, jaka może wydać się obiektywnie niezbędna dla celów postępowania.

Jednakże w sytuacji gdy adwokat skarżącego uczestniczył już w postępowaniu oraz wiążących się z nim czynnościach poprzedzających sprawę, Sąd do spraw Służby Publicznej uwzględnia fakt, że adwokat ten posiada na temat istotnych okoliczności sprawy wiedzę, która mogła ułatwić mu pracę oraz skróciła czas konieczny do przygotowania postępowania sądowego.

Wreszcie wysokość honorariów niekoniecznie musi zależeć od długości pism procesowych złożonych przez pełnomocnika osoby, której co do zasady nie można uznać za odpowiadającą dużej ilości pracy.

(zob. pkt 32, 33, 38)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, postanowienie IPK‑München/Komisja, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienia: Suvikas/Rada, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, pkt 26; Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, pkt 29; Missir Mamachi di Lusignano/Komisja, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, pkt 21