Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 25. novembra 2014

Zadeva F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis in drugi

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Predlog za odmero stroškov, ki so ga N. Loukakis in 18 drugih tožečih strank vložili na podlagi člena 92(1) tedaj veljavnega Poslovnika po izdaji sodbe Loukakis in drugi/Parlament (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Odločitev:      Skupni znesek stroškov, ki jih mora Evropski parlament povrniti N. Loukakisu in 18 drugim tožečim strankam, katerih imena so navedena v prilogi, iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo v zadevi F‑82/11, znaša 20.097 EUR.

Povzetek

1.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Nujni izdatki, ki so jih priglasile stranke – Nujnost storitev odvetnika, o kateri je mogoče sklepati na podlagi opravljenih dejanj v okviru postopka pred Sodiščem za uslužbence

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

2.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati – Pomoč istega odvetnika v predhodnem postopku, ki je upošteven za spor – Skrajšanje časa potrebnih priprav na sodni postopek – Obseg dela svetovalca – Razmerje z obsegom vlog – Neobstoj

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

1.      V skladu s členom 91(b) Poslovnika Sodišča za uslužbence so stroški, ki se lahko povrnejo, omejeni, po eni strani, na stroške, priglašene za namene postopka pred Sodiščem za uslužbence, in, po drugi strani, na stroške, ki so bili nujni za te namene.

V zvezi s tem je iz tega, da je odvetnik vložil tožbo, pripravil repliko in pripombe ter sodeloval na obravnavi, mogoče sklepati, da je dejansko izvedel dejanja in storitve, potrebne za postopek pred Sodiščem za uslužbence.

(Glej točki 25 in 26.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence, sklep Martinez Erades/ESZD, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, točka 21.

2.      Obračun, ki ga vloži stranka, ki zahteva povrnitev stroškov, sodišča Unije ne zavezuje. Upoštevati mora izključno skupno število delovnih ur, ki se izkažejo za objektivno nujne za postopek.

Vendar pa Sodišče za uslužbence v primeru, da je tožeči stranki odvetnik pomagal že v predhodnem postopku, ali pri ukrepih, izvedenih pred sporom, na katerega se postopek navezuje, upošteva dejstvo, da je bil ta odvetnik seznanjen z upoštevnimi elementi spora, kar mu je lahko olajšalo delo in skrajšalo čas potrebnih priprav za sodni postopek.

Znesek nagrade ne more biti nujno odvisen od dolžine vlog, ki jih je vložil svetovalec stranke, saj te dolžine načeloma ni mogoče obravnavati kot velik obseg dela.

(Glej točke 32, 33 in 38.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje, sklep IPK-München/Komisija, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, točka 59 in navedena sodna praksa;

Sodišče za uslužbence, sklepi Suvikas/Svet, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, točka 26; Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, točka 29; 25. oktober 2012, in Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, točka 21.