Language of document :

Жалба, подадена на 4 юни 2021 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Nordesta (APIAL)

(Дело T-315/21)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Laboratorios Ern, SA (Барселона, Испания) (представител: I. Miralles Llorca, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Nordesta GmbH (Мюнхен, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „APIAL“ — заявка за регистрация № 17 958 998

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 25 март 2021 г. по преписка R 1560/2020-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да не допусне регистрацията на марката на Европейския съюз „APIAL“ (заявка № 17 958 998) за всички стоки от класове 3, 4 и 5,

да осъди EUIPO и Nordesta GmbH (ако Nordesta GmbH реши да встъпи в настоящото производство) да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

Нарушение на член 8, параграф 5 of Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________