Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. marca 2022 – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(vec T-315/21)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie APIAL – Staršia ochranná známka Európskej únie APIRETAL – Dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001– Neexistencia poškodenia dobrého mena – Článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 – Dôkazy predložené po prvýkrát na Všeobecnom súde“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: I. Miralles Llorca, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Capostagno a J. Ivanauskas, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nordesta GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: J. Künzel, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 25. marca 2021 (vec R 1560/2020-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Laboratorios Ern a Nordesta

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

2.    Laboratorios Ern, SA je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 289, 19.7.2021.