Language of document : ECLI:EU:T:2022:141


 


 Rettens dom (Sjette Afdeling) af 16. marts 2022 –
Laboratorios Ern mod EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Sag T-315/21) (1)

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket APIAL – det ældre EU-ordmærke APIRETAL – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – ingen krænkelse af renomméet – artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 2017/1001 – beviser fremlagt for første gang for Retten«

1.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser – annullation eller omgørelse af årsager, der indtræder efter afgørelsens vedtagelse – ikke omfattet

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 72, stk. 2, og art. 95)

(jf. præmis 18)

2.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten – ikke omfattet

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 72; Rettens procesreglement, art. 188)

(jf. præmis 19)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 21, 22 og 37)

4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser – bedømmelseskriterier

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 24)

5.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – ordmærkerne APIAL og APIRETAL

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 29, 35, 42 og 43)

6.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 30)

7.      EU-varemærker – EUIPO’s afgørelser – lovlighed – undersøgelse foretaget af Unionens retsinstanser – kriterier

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001)

(jf. præmis 36)

8.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser – betingelser – varemærkets renommé i medlemsstaten eller i Unionen – bedømmelseskriterier

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5]

(jf. præmis 46 og 50)

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Laboratorios Ern, SA betaler sagsomkostningerne.


1 EUT C 289 af 19.7.2021.