Language of document : ECLI:EU:T:2022:141


 


 Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 16 mars 2022 – Laboratorios Ern mot EUIPO – Nordesta (APIAL)

(mål T315/21) (1)

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om EU-ordmärket APIAL – EU-ordmärket APIRETAL – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Skadlig inverkan på varumärkets renommé föreligger inte – Artikel 8.5 i förordning 2017/1001 – Bevisning som för första gången åberopats vid tribunalen”

1.      EU-varumärke – Förfarande för överklagande – Överklagande vid unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut – Ogiltigförklaring eller ändring av skäl som uppkommit efter det att beslutet meddelats – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artiklarna 72.2 och 95)

(se punkt 18)

2.      EU-varumärke – Förfarande för överklagande – Överklagande vid unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Ny prövning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som har åberopats för första gången vid tribunalen – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 72; tribunalens rättegångsregler, artikel 188)

(se punkt 19)

3.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Bedömningskriterier

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkterna 21, 22 och 37)

4.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkt 24)

5.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Ordmärkena APIAL och APIRETAL

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkterna 29, 35, 42 och 43)

6.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkt 30)

7.      EU-varumärke – Immaterialrättsmyndighetens beslut – Lagenlighet – Unionsdomstolens prövning – Kriterier

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001)

(se punkt 36)

8.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Varumärkets renommé i medlemsstaten eller i unionen – Bedömningskriterier

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.5)

(se punkterna 46 och 50)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Laboratorios Ern, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


1      EUT C 289, 19.7.2021.