Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-44/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 oraz zasądzenie zadośćuczynienia za podnoszoną przez nią krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu jej do grupy zaszeregowania AD 13, w kształcie wynikającym z wykazu opublikowanego w dniu 26 września 2013 r., a także z odpowiedzi organu powołującego na zażalenie z dnia 7 lutego 2014 r.;zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 10 000 EUR;obciążenie Rady kosztami poniesionymi w postępowaniu przez skarżącą.