Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: J.N. Louis, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego Unii przy zastosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 listopada 2013 r. dotyczącej obliczenia dodatkowych lat uprawniających do emerytury nabytych przez skarżącego przed rozpoczęciem służby w Komisji;obciążenie Komisji kosztami postępowania.