Language of document :

Жалба, подадена на 22 май 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-48/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Duta, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна, от една страна, на решението от 14 февруари 2014 г., с което конкурсната комисия в процедурата за подбор EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Администратори-AD5 потвърждава, след преразглеждане, първоначалното решение на конкурсната комисия от 3 октомври 2013 г. да не допусне жалбоподателя до изпитите по модела „Център за оценяване“, а от друга страна, доколкото е необходимо, отмяна на първоначалното решение от 3 октомври 2013 г.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на конкурсната комисия от 14 февруари 2014 г. и 3 октомври 2013 г., според които кандидатурата за конкурс EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Администратори-AD5 е отхвърлена,да се присъдят всички полагащи се права в тази област,да се осъди Комисията да заплати сума в размер на 5000 EUR или друга сума, дори по-голяма, която да се определи от Съда на публичната служба ex aequo et bono за поправяне на обидата, причинена от обработването на кандидатурата му,да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.