Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. mája 2015 – Pohjanmäki/Rada

(vec F-44/14)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Príslušné role menovacieho orgánu a poradného výboru pre povýšenie – Neexistencia hodnotiacej správy – Chýbajúce nahliadnutie do hodnotiacich správ členmi poradného výboru pre povýšenie – Zlučiteľnosť funkcií spravodajcu poradného výboru pre povýšenie a skoršieho hodnotiteľa – Zjavne nesprávne posúdenie – Odpracované roky v rámci platovej triedy – Úroveň vykonávaných povinností – Povinnosť starostlivosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jaana Pohjanmäki (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, E. Rebasti a M. Veiga, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh jednak zrušiť rozhodnutie Rady o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD 13 a jednak návrh na náhradu škody za údajne spôsobenú nemajetkovú ujmu.Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pani Pohjanmäki znáša polovicu svojich vlastných trov konania.3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov, ktoré vynaložila pani Pohjanmäkiová.