Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. – Leon-Gonzalez i Vander Velde / Komisja

(Sprawa F-47/14)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 212 z 7.7.2014, s. 47.