Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 – Esen mod Kommissionen

(Sag F-45/14) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder optjent før tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kerim Esen (Maputo, Mozambique) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas og J.-N. Louis, derefter ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endeligt ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Konklusion

Sagen afvises.

Kerim Esen bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 212 af 7.7.2014, s. 46.