Language of document : ECLI:EU:F:2016:175

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

20. července 2016

Věc F‑45/14

Kerim Esen

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Nároky na důchod vzniklé na základě vnitrostátního důchodového systému před nástupem do služby v Unii – Převedení do důchodového systému Unie – Návrh na započtení příspěvkových let – Námitka nepřípustnosti – Pojem ‚akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ – Článek 83 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Kerim Esen domáhá zrušení rozhodnutí orgánu Evropské komise oprávněného ke jmenování ze dne 25. září 2013, v němž uvedený orgán v rámci důchodového systému Unie stanovil s konečnou platností nároky na důchod získané žalobcem před jeho nástupem do služebního poměru v Unii.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Kerim Esen ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu důchodových nároků získaných před nástupem do služebního poměru v Unii do důchodového systému Unie – Vyloučení – Rozhodnutí o uznání příspěvkových let, které je přijato po převodu kapitálové hodnoty představující nabyté nároky na důchod – Zahrnutí

(Článek 270 SFEU; služební řád, čl. 91 odst. 1 a příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

V rámci postupu převodu nároků na důchod podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu se za akt nepříznivě zasahující do právního postavení, který může být předmětem žaloby podle článku 270 SFEU a čl. 91 odst. 1 služebního řádu, považuje rozhodnutí, které přijímá orgán oprávněný ke jmenování po uskutečnění převodu kapitálové hodnoty nároků na důchod získaných dotčeným před jeho nástupem do služebního poměru v Unii. Naproti tomu návrh na započtení příspěvkových let, byť by byl přijat dotčenou osobou, není aktem, který nepříznivě zasahuje do právního postavení a jenž může být předmětem žaloby podle článku 270 SFEU a čl. 91 odst. 1 služebního řádu,

Započtení příspěvkových let lze totiž stanovit až poté, co úředník udělí souhlas k provedení převodu kapitálové hodnoty nároků na důchod získaných dotčeným před jeho nástupem do služebního poměru v Unii do důchodového systému Unie u dotčeného vnitrostátního důchodového orgánu, přičemž tento souhlas je upřesněn návrhem na započtení příspěvkových let, který unijní administrativa vypracovala na základě prozatímní částky kapitálové hodnoty uvedené vnitrostátním důchodovým orgánem.

V tomto ohledu se ve fázi návrhu na započtení příspěvkových let dotčený unijní orgán pouze zavazuje k tomu, že správně uplatní čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu a obecná prováděcí ustanovení na situaci dotčené osoby. Tato povinnost unijního orgánu však vyplývá přímo z dotyčných ustanovení služebního řádu, a to i při neexistenci výslovného zavázání se unijního orgánu v tomto smyslu.

Z takového úkonu, který byl vyjádřen v návrhu na započtení příspěvkových let, nevyplývá nový závazek pro dotčený unijní orgán, a tudíž nedochází ani ke změně právního postavení dotčené osoby, a to zejména z toho důvodu, že i když dotčená osoba udělí svůj souhlas s převodem kapitálové hodnoty nároků na důchod, které získala v jiném důchodovém systému, do důchodového systému Unie, unijní orgán, který takový návrh vypracoval, není na základě toho povinen po převedení částky kapitálové hodnoty uvedené vnitrostátním důchodovým orgánem automaticky uznat dotčené osobě počet započitatelných let uvedený v původním návrhu, ve vztahu k němuž vyjádřila dotčená osoba souhlas s převodem uvedené kapitálové hodnoty do důchodového systému Unie.

(viz body 22 až 26)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 50, 52, 53 a 74; Komise v. Cocchi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 66, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, body 37, 46, 48, 49, 58 a 70