Language of document : ECLI:EU:F:2016:175

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2016 m. liepos 20 d.

Byla F‑45/14

Kerim Esen

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis – Pensinės teisės, įgytos iki tarnybos Sąjungoje pradžios pagal nacionalinę pensijų sistemą – Perkėlimas į Sąjungos pensijų sistemą – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Asmens nenaudai priimto akto sąvoka – Procedūros reglamento 83 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo Kerim Esen prašo panaikinti 2013 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo ši tarnyba pagal Europos Sąjungos pensijų sistemą galutinai nustatė pensines teises, ieškovo įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Kerim Esen padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo siekiant į Sąjungos pensijų sistemą perkelti pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios – Neįtraukimas – Sprendimas dėl darbo stažo pripažinimo, priimtas perkėlus įgytas pensines teises atitinkančią lėšų sumą – Įtraukimas

(SESV 270 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis ir VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

Per pensinių teisių perkėlimo procedūrą, numatytą Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalyje, paskyrimų tarnybos sprendimas, priimtas perkėlus suinteresuotojo asmens pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios, atitinkančią lėšų sumą yra asmens nenaudai priimtas aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį pagal SESV 270 straipsnį ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį. Atvirkščiai, pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo, net jeigu jį priėmė suinteresuotasis asmuo, nėra asmens nenaudai priimtas aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį pagal SESV 270 straipsnį ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

Papildomas darbo stažas gali būti pripažįstamas tik tuomet, kai pareigūnas išreiškia sutikimą dėl lėšų sumos, atitinkančios pensines teises, įgytas suinteresuotojo asmens anksčiau atitinkamame nacionaliniame pensijų fonde, perkėlimo į Sąjungos pensijų sistemą procedūros, aiškiai sutikdamas su administracijos pasiūlymu dėl papildomo darbo stažo, apskaičiuoto remiantis atitinkamo nacionalinio pensijų fondo nurodyta preliminariai nurodyta lėšų suma.

Šiuo klausimu pažymėtina, kad teikdama pasiūlymą dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo atitinkama institucija tik privalo suinteresuotojo asmens situacijai teisingai taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį ir bendrąsias įgyvendinimo nuostatas. Ši institucijos pareiga tiesiogiai kyla iš nagrinėjamų Pareigūnų tarnybos nuostatų normų, nors ir nėra aiškaus institucijos įsipareigojimo.

Todėl dėl tokio pasiūlyme dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo išreikšto įsipareigojimo nagrinėjamai institucijai nekyla naujos pareigos ir dėl to nesikeičia suinteresuotojo asmens teisinė padėtis, būtent dėl to, kad nors suinteresuotasis asmuo sutinka su pensinių teisių, įgytų kitoje sistemoje, perkėlimu į Sąjungos pensijų sistemą, po to, kai nacionalinio pensijų fondo nurodyta lėšų suma jau perkelta, pasiūlymą pateikusi institucija neturi pareigos automatiškai pripažinti pirminiame pasiūlyme nurodytą suinteresuotojo asmens darbo stažą, į kurį atsižvelgdamas pareigūnas patvirtino savo valią perkelti minėtą sumą į Sąjungos pensijų sistemą.

(žr. 22–26 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50, 52, 53 ir 74 punktai; 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Cocchi ir Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66 punktas ir 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37, 46, 48, 49, 58 ir 70 punktai.