Language of document : ECLI:EU:F:2016:175

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 20. jūlijā

Lieta F‑45/14

Kerim Esen

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas atbilstoši valsts pensiju shēmai iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Pārnešana uz Savienības pensiju shēmu – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Kerim Esen lūdz atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2013. gada 25. septembra lēmumu, ar ko tā atbilstoši Eiropas Savienības pensiju shēmai ir galīgi noteikusi pensijas tiesības, kuras prasītājs ir ieguvis pirms stāšanās darbā Savienības dienestā

Nolēmums      Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Kerim Esen sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, nododot Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, kurš ir ticis pieņemts pēc līdzekļu, kas atbilst iegūtajām pensijas tiesībām, nodošanas – Ietveršana

(LESD 270. pants; Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

Procedūrā par pensijas tiesību nodošanu, kas paredzēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktā, lēmums, kuru pieņem iecēlējinstitūcija un ar kuru faktiski īsteno līdzekļu, kas atspoguļo ieinteresētās personas uzkrātās pensijas tiesības pirms tās stāšanās darbā Savienības dienestā, nodošanu, ir nelabvēlīgs akts, par kuru var iesniegt prasību saskaņā ar LESD 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktu. Savukārt priekšlikums par pensijas tiesību noteikšanu, pat ja ieinteresētā persona to ir akceptējusi, nav nelabvēlīgs akts, par kuru varētu iesniegt prasību atbilstoši LESD 270. pantam un Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktam.

Ieskaitāmos izdienas gadus var atzīt tikai tad, ja ierēdnis piekrīt procedūras par līdzekļu, kas atspoguļo šīs ieinteresētās personas attiecīgajā valsts pensiju fondā iegūtās pensijas tiesības, pārskaitīšanu uz Savienības pensiju shēmu turpināšanai, šo piekrišanu paskaidrojot ar iecēlējinstitūcijas iesniegto priekšlikumu par izdienas gadu noteikšanu, pamatojoties uz attiecīgā pensiju fonda paziņoto pagaidu līdzekļu apmēru.

Šajā ziņā priekšlikuma par izdienas gadu noteikšanu stadijā attiecīgā iestāde tikai apņemas ieinteresētās personas situācijā pareizi piemērot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu un vispārējos īstenošanas noteikumus. Šis iestādes pienākums izriet tieši no aplūkojamām Civildienesta noteikumu normām pat tad, ja iestādei nav tiešu saistību.

Tādējādi no šādas apņemšanās, kas ir pausta priekšlikumā par izdienas gadu noteikšanu, neizriet nedz jauns minētās iestādes pienākums, nedz arī līdz ar to izmaiņas ieinteresētās personas tiesiskajā situācijā, jo, pat ja ieinteresētā persona piekrīt citā sistēmā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanai uz Savienības pensiju shēmu, priekšlikumu sagatavojušajai iestādei, nododot valsts [pensiju] fonda paziņoto kapitāla summu, nav atbilstoša pienākuma automātiski atzīt ieinteresētajai personai to izdienas gadu skaitu, kas ir norādīts sākotnējā priekšlikumā, atbilstoši kuram ieinteresētā persona apstiprināja savu vēlmi šo kapitālu pārskaitīt uz Savienības pensiju shēmu.

(skat. 22.–26. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50., 52., 53. un 74. punkts; Komisija/Cocchi un Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37., 46., 48., 49., 58. un 70. punkts.