Language of document : ECLI:EU:F:2016:174

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

20 юли 2016 година

Дело F‑46/14

Roelof-Jan Wino Hoeve

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Roelof-Jan Wino Hoeve иска да бъде отменено решението на органа по назначаването на Европейската комисия от 8 ноември 2013 г., с което този орган е определил окончателно размера на пенсионни права, придобити от жалбоподателя по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза, които ще бъдат прехвърлени към пенсионната схема на Европейския съюз

Решение:      Отхвърля жалбата като недопустима. Г‑н Roelof-Jan Wino Hoeve понася собствените си разноски и е осъден да заплати разноските, направени от Европейската комисия.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Акт с неблагоприятни последици — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване — Решение, с което се признава бонус за осигурителен стаж, прието след прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите пенсионни права — Включване

(член 270 ДФЕС; член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

В предвиденото в член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника производство за прехвърляне на пенсионните права решението, прието от органа по назначаването след осъществяване на прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите от заинтересованото лице преди постъпването му на служба за Съюза пенсионни права, е актът с неблагоприятни последици, който подлежи на обжалване на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника. Предложение за бонус към осигурителния стаж обаче, дори да е прието от заинтересованото лице, не е акт с неблагоприятни последици, подлежащ на обжалване на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника.

Наистина, бонусът за осигурителен стаж може да се признае едва когато длъжностното лице даде съгласие за продължаване на процедурата за прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по-рано от заинтересованото лице към съответния национален пенсионен институт, информирано съгласие благодарение на предложението за бонус към осигурителния стаж, направено от администрацията въз основа на временния размер на капиталовата стойност, съобщен от посочения институт.

Във връзка с това на етапа на предложението за бонус към осигурителния стаж съответната институция се задължава само да приложи правилно спрямо положението на заинтересованото лице член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника и общите разпоредби за прилагане. Това задължение на съответната институция обаче произтича непосредствено от въпросните разпоредби от Правилника дори при липсата на изричен ангажимент на институцията.

Затова такова задължение, изразено в предложение за бонус към осигурителния стаж, не води до ново задължение в тежест на въпросната институция, а следователно не води и до промяна в правното положение на заинтересованото лице именно поради това, че дори когато заинтересованото лице даде съгласие за прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на придобитите по друга пенсионна схема пенсионни права, институцията, направила предложението, няма съответстващо му задължение след осъществяване на прехвърлянето на съобщената от националния пенсионен институт капиталова стойност да признае автоматично на заинтересованото лице броя години осигурителен стаж, посочени в първоначалното предложение, с оглед на което заинтересованото лице е потвърдило желанието си да прехвърли тази капиталова стойност към пенсионната схема на Съюза.

(вж. т. 22—26)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 50, 52, 53 и 74, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 66 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 37, 46, 48, 49, 58 и 70