Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 2. martā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; cits lietas dalībnieks: United Nations High Commissioner for Refugees

(Lieta C-151/22)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Cits lietas dalībnieks: United Nations High Commissioner for Refugees

Prejudiciālie jautājumi

Vai Kvalifikācijas direktīvas 1 10. panta 1. punkta e) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uz politiskajiem uzskatiem kā vajāšanas iemeslu var atsaukties arī pieteicēji, kuri vienkārši apgalvo, ka viņiem ir politiskais viedoklis un/vai viņi to pauž, bet neviens vajāšanas dalībnieks nav izrādījis negatīvu interesi attiecībā uz viņiem laikā, kad viņi uzturējās savā izcelsmes valstī, un kopš viņu uzturēšanās uzņēmējvalstī?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša un tādējādi politiskais viedoklis pats par sevi jau ir pietiekams, lai to atzītu par politiskajiem uzskatiem, kāda nozīme ir jāpiešķir šā politiskā viedokļa, domu vai pārliecības stiprumam un ārvalstnieka ieinteresētībai veikt no tā izrietošās darbības patvēruma pieteikuma izskatīšanas un izvērtēšanas procesā, proti, pārbaudot, cik reālas ir šā pieteicēja apgalvotās bailes no vajāšanas?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai ir piemērojams kritērijs, ka šiem politiskajiem uzskatiem ir jābūt dziļi iesakņotiem, un, ja atbilde ir noliedzoša, tad kāds kritērijs ir jāpiemēro un kā tas ir piemērojams?

Ja kritērijs ir tāds, ka šādiem politiskajiem uzskatiem ir jābūt dziļi iesakņotiem, vai var sagaidīt, ka pieteicējs, kurš nepierāda, ka viņam ir dziļi iesakņoti politiskie uzskati, pēc atgriešanās savā izcelsmes valstī atturēsies paust savu politisko viedokli, lai tādējādi neizraisītu negatīvu interesi no kāda vajāšanas dalībnieka puses?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV 2011, L 337, 9. lpp.).