Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 2 mars 2022 – S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Övrig rättegångsdeltagare: United Nations High Commissioner for Refugees

(Mål C-151/22)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Övrig rättegångsdeltagare: United Nations High Commissioner for Refugees.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 10.1 e i direktiv 2011/95(1 ) tolkas så, att förföljelsegrunden politisk åskådning även kan åberopas av sökande som enbart säger sig ha och/eller ge uttryck för en politisk åsikt, utan att de varken under sin tid i ursprungslandet eller sedan de bosatt sig i värdlandet har varit föremål för negativt intresse från en aktör som utövar förföljelse?

För det fall fråga 1 ska besvaras jakande, och det således räcker att en person har en politisk åsikt för att denne ska anses ha en politisk åskådning, vilken hänsyn ska det vid prövningen och bedömningen av en asylansökan, det vill säga vid prövningen av huruvida det finns faktisk grund för sökandens fruktan för förföljelse, i så fall tas till hur stark denna politiska åsikt, tanke eller tro är och hur betydelsefulla de handlingar som denna leder till är för utlänningen?

För det fall fråga 1 ska besvaras nekande, krävs det i så fall att det rör sig om en djupt rotad politisk övertygelse, och om så inte är fallet, vilket kriterium ska i så fall användas och hur ska detta tillämpas?

För det fall det krävs att det rör sig om en djupt rotad politisk övertygelse, kan en sökande som inte styrkt att vederbörande har en djup rotad politisk övertygelse vid ett återvändande till ursprungslandet i så fall förväntas avstå från att ge uttryck för sin politiska åsikt, för att undvika att väcka negativt intresse hos en aktör som utövar förföljelse?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).