Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 31. marca 2011 - Hecq/Komisia

(vec F-10/10)

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Prevzatie liečebných nákladov vo výške 100 % - Implicitné rozhodnutie o zamietnutí - Neexistencia rozhodnutia o uznaní pôvodu pridelenia vo výkone povolania - Presne vymedzená právomoc správneho orgánu - Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti - Neexistencia výlučne potvrdzujúceho rozhodnutia - Nepodanie sťažnosti - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J.-L. Fagnart, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o náhradu rôznych liečebných nákladov do výšky 100 %

Výrok

1.    Žaloba sa sčasti zamieta ako zjavne nedôvodná a sčasti ako zjavne neprístupná.

2.    A. Hecq znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 100, 17.4.2010, s. 70.