Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-14/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Установяване на прекомерната продължителност на процедурата за признаване на частична инвалидност и осъждане на ответника да заплати обезщетение за вредите, претърпени от жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията, с което се отхвърля искането от 30 януари 2009 г.;

да се отмени акта, с който се отхвърля жалбата от 20 юли 2009 г. срещу решението, отхвърлящо искането от 30 януари 2009 г.;

доколкото е необходимо, да се отмени записка ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 от 6 ноември 2009 г., получена от жалбоподателя на 16 декември 2009 г.;

доколкото е необходимо, да се установи, че процедурата за предоставяне на жалбоподателя на законовите гаранции по член 73 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности във връзка със злополука, която е претърпял на 12 септември 2003 г., е продължила повече от пет години;

доколкото е необходимо, да се обяви, че продължителността на горепосочената процедура надхвърля разумните граници;

да се осъди Комисията да обезщети имуществените и неимуществени вреди, несправедливо понесени от жалбоподателя във връзка с неразумната продължителност на горепосочената процедура, в размер на 10 000 EUR, или в по-голям или по-малък размер, определен по справедливост от съда;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя лихва върху горепосочената сума в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация, считано от момента на получаване на искането от 30 януари 2009 г. до пълното изплащане на сумата от 10 000 EUR;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________