Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. - Palou Martínez przeciwko Komisji

(Sprawa F-11/10)

[Służba publiczna - Urzędnicy - Oczywista niedopuszczalność - Przekroczenie terminu - Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi - Artykuł 35 § 1 lit. e) regulaminu postępowania]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat V. Balfagon Costa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącej do siedziby w Brukseli.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

M.S. Palou Martínez pokrywa własne koszty.

____________