Language of document :

Žaloba podaná 9. februára 2010 - Kerstens/Komisia

(vec F-12/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ukladajúceho žalobcovi disciplinárne opatrenie vo forme písomného napomenutia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 23. apríla 2009 ukladajúce žalobcovi disciplinárne opatrenie vo forme písomného napomenutia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________