Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 29 czerwca 2010 r.


Sprawa F-11/10


María Soledad Palou Martínez

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Oczywista niedopuszczalność – Przekroczenie terminu – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Artykuł 35 § 1 lit. e) regulaminu postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której M.S. Palou Martínez żąda, by Sąd „zbadał fakty dokonane i okoliczności towarzyszące [jej] sytuacji, a następnie […] wydał orzeczenie uwzględniające [jej] żądania”; stwierdził nieważność „decyzji Komisji [Europejskiej]”; nakazał Komisji „uznanie i zagwarantowanie [jej] stanowiska pracy i [jej] kategorii w Barcelonie” (Hiszpania) oraz „w związku z tym” „przywrócenie jej stanowiska pracy, jej dorozumianej kategorii oraz całości wynagrodzenia od chwili, w której stwierdzono, że jest ona zdolna do pracy i do należytego wykonywania obowiązków”.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżąca pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Przedmiot – Nakaz dla administracji – Orzeczenie przez sąd – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 91)

2.      Urzędnicy – Skarga – Skarga o stwierdzenie nieważności niewniesiona w terminie – Skarga o odszkodowanie mająca na celu identyczny skutek – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

3.      Urzędnicy – Skarga – Skarga o odszkodowanie wniesiona bez postępowania poprzedzającego wniesienie skargi zgodnego z regulaminem pracowniczym – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      W ramach skargi wniesionej na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego żądania zmierzające do tego, by Sąd do spraw Służby Publicznej formułował nakazy względem administracji lub uznał zasadność określonych zarzutów podniesionych na poparcie żądań stwierdzenia nieważności są oczywiście niedopuszczalne, ponieważ rolą sądu Unii nie jest kierowanie nakazów do instytucji Unii lub wydawanie oświadczeń dotyczących prawa. Tego zaś dotyczą żądania zmierzające do tego, by Sąd do spraw Służby Publicznej ustalił istnienie określonych okoliczności faktycznych oraz nakazał administracji podjęcie środków w celu przywrócenia zainteresowanej jej praw.

(zob. pkt 29–31)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone C‑41/88 i C‑178/88 Becker i Starquit przeciwko Parlamentowi, 21 listopada 1989 r., Rec. s. 3807, publikacja streszczenia, pkt 2

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑94/92 X przeciwko Komisji, 9 czerwca 1994 r., RecFP s. I‑A‑149, II‑481, pkt 32; sprawa T‑300/97 Latino przeciwko Komisji, 15 grudnia 1999 r., RecFP s. I‑A‑259, II‑1263, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa T‑154/05 Lo Giudice przeciwko Komisji, 25 października 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑203, II‑A‑2‑1309, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑57/06 Hinderyckx przeciwko Radzie, 7 listopada 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑329, II‑A‑1‑1831, pkt 65


2.      Jest wykluczone, by skarga odszkodowawcza pozwalała urzędnikowi na zakwestionowanie aktu niekorzystnego, którego wcześniej nie podważył on w przewidzianym w regulaminie pracowniczym terminie.

(zob. pkt 43)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑4/07 Skoulidi przeciwko Komisji, 21 lutego 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑47, II‑A‑1‑229, pkt 69, 70 i przytoczone tam orzecznictwo

3.      Zgodnie z art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego postępowanie odszkodowawcze powinno zwykle rozpoczynać się od wystąpienia z wnioskiem do administracji, a jego kolejnym etapem jest złożenie zażalenia na decyzję odmowną w sprawie tego wniosku. Tym samym, jeżeli wniesienia skargi do Sądu do spraw Służby Publicznej nie poprzedziło takie dwuetapowe postępowanie, skargę należy odrzucić jako oczywiście niedopuszczalną.

(zob. pkt 44)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑36/93 Ojha przeciwko Komisji, 6 lipca 1995 r., RecFP s. I‑A‑161, II‑497, pkt 117; sprawa T‑15/96 Liao przeciwko Radzie, 6 listopada 1997 r., RecFP s. I‑A‑329, II‑897, pkt 57

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑23/05 Giraudy przeciwko Komisji, 2 maja 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑121, II‑A‑1‑657, pkt 69; ww. sprawa Skoulidi przeciwko Komisji, pkt 56