Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. září 2011 - AA v. Komise

(Věc F-101/09)1

"Veřejná služba - Jmenování - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Zařazení do platové třídy - Výkon pravomocného rozsudku - Ztráta příležitosti"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: AA (Brusel, Belgie) (zástupci: původně zastoupený K. Van Maldegemem a C. Mereuem, advokáti, poté K. Van Maldegemem, C. Mereuem a M. Velardem, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zařazení žalobce do platové třídy AD6 platového stupně 2 a aby bylo žalované uloženo nahradit žalobci způsobenou škodu.

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá zaplatit žalobci jako náhradu hmotné újmy vzniklé před vyhlášením tohoto rozsudku částku představující rozdíl mezi odměnou po zaplacení sociálních odvodů a daní, kterou by pobíral, pokud by byl jmenován jako úředník v prozatímní platové třídě A*6 dne 1. srpna 2004 a pokud by dále jeho služební postup probíhal v souladu s postupem do dalších platových stupňů stanoveným služebním řádem úředníků Evropské unie a s průměrnou dobou strávenou úředníkem v každé platové třídě, tak jak vyplývá z přílohy I písm. b) služebního řádu, na straně jedné, a odměnou po zaplacení sociálních odvodů a daní, kterou žalobce pobíral mezi 1. srpnem 2004 a vyhlášením tohoto rozsudku nejprve jako úředník členského státu a poté, od 15. března 2009, jako úředník Evropské unie, na straně druhé, přičemž tento rozdíl je třeba vynásobit koeficientem 0,8.

Evropské komisi se ukládá zaplatit žalobci částku 120 000 eur jako náhradu hmotné újmy vzniklé po vyhlášení tohoto rozsudku.

Evropské komisi se ukládá zaplatit žalobci již splatné částky dlužné na základě výkonu tohoto rozsudku, navýšené o úroky z prodlení počítané ode dnů, ke kterým byly tyto částky splatné, a pokud tyto dny předcházely 15. březnu 2009, od tohoto dne. Tyto úroky, až do dne uskutečnění platby, se vypočítají na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou (ECB) pro hlavní refinanční operace, použitelné v dotyčném období, navýšené o dva procentní body.

Evropské komisi se ukládá zaplatit žalobci částku 2 000 eur na základě nemajetkové újmy.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených žalobcem.

Žalobce ponese třetinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 63, 13.3.2010, s. 52.