Language of document :

Beroep ingesteld op 22 december 2009 - Allen e.a. / Commissie

(Zaak F-103/09)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: John Allen (Oxford, Verenigd Koninkrijk) en anderen (vertegenwoordigers: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, Barristers)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Vordering tot vergoeding van de schade en tot nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoekers schadeloos te stellen voor het verlies dat elke verzoeker heeft geleden als gevolg van het feit dat hij gedurende de tijd dat hij werkzaam was bij de gemeenschappelijke onderneming JET niet als tijdelijk functionaris van de Gemeenschappen is aangeworven

Conclusies van de verzoekende partijen

het besluit van de Commissie van 25 september 2009 nietig verklaren;

verklaren dat verzoekers het recht hadden om te worden behandeld als "andere personeelsleden" en/of als zodanig hadden moeten worden aangeworven, overeenkomstig artikel 8 van de oorspronkelijke statuten van de JET, en dat dit recht had moeten worden geëerbiedigd;

verklaren dat de Commissie verzoekers gedurende hun aanstelling bij het JET Project zonder objectieve rechtvaardiging heeft gediscrimineerd met betrekking tot hun bezoldiging, pensioenrechten en daarmee verband houdende voordelen alsmede met betrekking tot de zekerheid van toekomstige tewerkstelling;

de Commissie veroordelen tot betaling aan verzoekers van het verlies aan inkomsten, pensioen en daarmee verband houdende voordelen als gevolg van de voormelde schendingen van het gemeenschapsrecht, met inbegrip van de toepasselijke rente;

de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure; en

krachtens het Statuut van het Hof van Justitie en/of het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken de overige maatregelen treffen die het Gerecht noodzakelijk, terecht of billijk acht.

____________