Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 24 maart 2011 - Canga Fano / Raad

(Zaak F-104/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2009 - Besluit tot niet-bevordering - Vergelijking van verdiensten - Kennelijk onjuiste beoordeling - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Diego Canga Fano (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD 13 zijn bevorderd

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Canga Fano zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 37 van 13.2.2010, blz. 51.