Language of document :

Talan väckt den 17 december 2009 - Bennett m.fl. mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-102/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Spanien) med flera (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån)

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av besluten att säga upp sökandena genom en tillämpning av en uppsägningsklausul kopplad till huruvida sökandena hade klarat ett allmänt uttagningsprov inriktat på immaterialrätt, dels ersättning för ideell skada som sökandena har lidit.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten av den 12 mars 2009 att säga upp sökandena,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 9 oktober 2009, tillkännagivet samma dag, att avslå sökandenas klagomål från den 12 juni 2009,

förplikta svaranden att (i) betala skadestånd till sökandena motsvarande deras löner för perioden från det att uppsägningarna av sökandena trädde i kraft till dess de är åter i tjänst genom att de fattade besluten ogiltigförklaras och (ii) återupprätta sökandenas karriärer som rättstridigt har stoppats genom besluten att säga upp sökandena, eller för det fall en återgång i tjänst skulle medföra betydande praktiska svårigheter eller skulle framstå som oskälig med hänsyn till tredje man, att svaranden förpliktas att betala skälig ekonomisk ersättning till följd av de rättsstridiga uppsägningarna. Genom en sådan ersättning bör bland annat beaktas inte bara förlorad lön i det förflutna, utan även den riktiga chans sökandena hade att förbli i harmoniseringsbyråns tjänst fram till pensionsåldern inom ramen för tillsvidareanställningar fullt ut, och deras utveckling i tjänsten,

i andra hand ogiltigförklara besluten att säga upp sökandena eftersom uppsägningstiden inte har fastställts med hänsyn till hela anställningstiden i harmoniseringsbyrån för varje sökande,

förplikta svaranden att betala skadestånd för den ekonomiska och ideella skada, uppskattad i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) till 85 000 euro för varje sökande, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

____________