Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgerichts Hamburg (Германия), постъпило на 22 януари 2021 г. — flightright GmbH/Ryanair DAC, преди това Ryanair Ltd

(Дело C-37/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: flightright GmbH

Ответник: Ryanair DAC, преди това Ryanair Ltd

Преюдициални въпроси

Представлява ли разрешение за излитане, забавено от управлението на въздушното движение, извънредно обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 или това не е така, тъй като забавянето при разрешенията за излитане, дадени от управлението на въздушното движение, т.нар. разместване на часовите слотове, не представлява събитие, което е „извън обикновеното“ във въздушното движение, а събитие, което принадлежи към обичайния и очакван ход и обичайните и очаквани рамкови условия на международното въздушно движение, защото става въпрос за събитие, присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушните превозвачи?

Става ли въпрос при т.нар. разместване на часовите слотове от управлението на въздушното движение в международния въздушен трафик, както е известно, не за обстоятелства извън обикновеното по смисъла на практиката на Съда, а за обикновени, обичайни, очаквани съпътстващи явления на въздушното движение или доказателства за него трябва да се съберат в спора с възлагане на експертиза, които се допускат, ако от експертизата се установява, че разместването на часовите слотове настъпва изключително рядко, а не редовно в международното въздушно движение?

Трябва ли разместването на часовите слотове от управлението на въздушното движение да се смята за извънредно обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент № 261/04 само ако, от своя страна, се основава на обстоятелства, които могат да бъдат квалифицирани като извънредни по смисъла на член 5, параграф 3, например на настъпването на произшествие или на терористична заплаха, но не и на метеорологичните условия, които са обичайни за трафика към момента и мястото на настъпването им и временно засягат въздушното движение?

По-специално, представлява ли неблагоприятното време като причина за разместване на часовите слотове извънредно обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент № 261/04 само ако неблагоприятното време, от своя страна, е извънредно обстоятелство, когато неблагоприятното време е „извън обикновеното“ за съответното място през съответното време и не спада към „обичайните и очаквани метеорологични условия“ за съответното място, през съответния време, а „се отличава от тях“?

Представляват ли неблагоприятните метеорологични условия, които не са извън обикновеното за определено място през определено време и които не се отличават от обичайните и очаквани метеорологични условия за определено място през определено време, събития, присъщи на нормалното упражняване на дейността на авиокомпаниите и на нормалните рамкови условия на въздушното движение по смисъла на тълкуването на член 5, параграф 3 от Регламента за пътниците от Съда?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 7, том 12, стр. 218).