Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 stycznia 2011 r. - Dekker przeciwko Europolowi

(Sprawa F-87/09)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia przez strony ugody.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 80.