Language of document : ECLI:EU:F:2010:100

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

14. září 2010

Věc F‑85/09

Francisco Rossi Ferreras

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Povyšovací řízení 2001/2002 – Posudek o vývoji služebního postupu – Výkon zrušujícího rozsudku – Důsledky zpětvzetí aktu – Stanovení cílů“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se F. Rossi Ferreras domáhá zrušení posudku o vývoji jeho služebního postupu „za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002“.

Rozhodnutí: Žaloba podaná žalobcem se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Žaloba na neplatnost – Zrušující rozsudek – Účinky – Důsledky zrušení aktu, kterým končí správní řízení

(Článek 233 ES)

2.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Vypracování

(Služební řád úředníků, článek 43)

3.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Systém zavedený Komisí – Přechod mezi starým a novým systémem

(Služební řád úředníků, článek 43)

4.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád úředníků, článek 43)

5.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Změna posuzování ve srovnání s dřívějším hodnocením – Povinnost uvést odůvodnění – Dosah

(Služební řád úředníků, článek 43)

1.       Zrušení aktu, kterým končí správní řízení obsahující různé fáze, soudem Unie nemá nezbytně a bez ohledu na hmotné nebo procesní důvody, uvedené ve zrušujícím rozsudku, za následek zrušení celého řízení předcházejícího přijetí napadeného aktu.

(viz bod 49)

Odkazy:

Tribunál: 15. října 1998, Industrie des poudres sphériques v. Rada, T‑2/95, Recueil, s. II‑3939, bod 91

Soud pro veřejnou službu: 25. dubna 2007, Lebedef-Caponi v. Komise, F‑50/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑109 a II‑A‑1‑597, bod 37; 22. října 2008, Tzirani v. Komise, F‑46/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑323 a II‑A‑1‑1773, bod 53

2.       Pokud nebyl návrh posudku o vývoji služebního postupu řádně vypracován, protože hodnotitel nejprve neprovedl nezbytný hodnotící pohovor, je toto pochybení účinně zhojeno, pokud po vypracování tohoto hodnotícího posudku, ale předtím než nabude účinnosti, dojde k formálnímu pohovoru s hodnotitelem nebo spolupodepisujícím úředníkem, při kterém dotyčná osoba může uplatnit svá vyjádření.

(viz body 53 a 54)

Odkazy:

Tribunál: 13. prosince 2005, Cwik v. Komise, T‑155/03, T‑157/03 a T‑331/03, Sb. VS s. I‑A‑411 a II‑1865, body 159 až 161

3.      Z článku 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu, přijatých Komisí, vyplývá, že hodnocení výkonu úředníků za v povyšovacím řízení 2001/2002 se provede bez ohledu na předchozí nestanovení cílů. Tento nedostatek však nevylučuje, aby úředníkovi byly jeho nadřízeným ukládány přesné úkoly.

Za těchto podmínek nic nebrání tomu, aby hodnotitel v hodnotícím posudku o vývoji služebního postupu uvedl, že hodnocený úředník během hodnoceného období nedosáhl svých cílů, pokud tomu tak je, jelikož jeho úkoly byly definovány v popisu jeho pracovního místa, který mu byl znám.

Platnost takového hodnotícího posudku nemůže být zpochybněna argumentem, podle kterého úkoly, které byly uloženy úředníkovi, nejsou dostatečně přesné, aby mohl přesně zjistit, jak je má splnit. V takovém případě by totiž bylo jeho povinností, požádat své nadřízené o potřebná ujasnění a pokyny.

(viz body 55 až 57)

4.       Orgány Unie disponují při hodnocení práce svých úředníků širokou posuzovací pravomocí. Hodnotová posouzení úředníků v posudcích o vývoji služebního postupu jsou tudíž vyloučena ze soudního přezkumu, který se týká pouze případných formálních vad, zjevně nesprávných skutkových zjištění postihujících tato posouzení provedená správou, jakož i případného zneužití pravomoci.

(viz bod 72)

Odkazy:

Tribunál: 12. září 2007, Combescot v. Komise, T‑249/04, Sb. VS s. I‑A‑1‑181 a II‑A‑1‑1219, bod 78

5.      Správa má povinnost posudek o vývoji služebního postupu dostatečně a podrobně odůvodnit, aby dotyčné osobě umožnila, aby k tomuto odůvodnění vyjádřila své připomínky, přičemž dodržení těchto náležitostí je o to důležitější, je-li hodnocení horší oproti dřívějšímu hodnocení.

Jelikož se však výkony úředníka mohou v jednotlivých hodnocených obdobích lišit, musí být mezi po sobě následujícími hodnotícími posudky o vývoji služebního postupu dostatečně zjevný rozdíl k tomu, aby posuzovateli nebo spolupodepisujícímu úředníkovi vznikla zvláštní povinnost odůvodnění.

(viz body 79 a 81)

Odkazy:

Tribunál: 12. června 2002, Mellone v. Komise, T-187/01, Recueil FP, s. I‑A‑81 a II‑389, bod 27, a citovaná judikatura; 25. října 2005, Micha v. Komise, T‑50/04, Sb. VS s. I‑A‑339 a II‑1499, bod 36

Soud pro veřejnou službu: 15. března 2007, Sanchez Ferrit v. Komise, F‑111/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑71 a II‑A‑1‑425, bod 65; 10. listopadu 2009, N v. Parlament, F‑93/08, Sb. VS s. I‑A‑1‑433 a II‑A‑1‑2339, bod 86