Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

PERSONALERETTENS DOM

(Første Afdeling)

7. juni 2011

Sag F-84/09

Emmanuel Larue og Olivier Seigneur

mod

Den Europæiske Centralbank (ECB)

»Personalesag – ECB’s ansatte – vederlag – almindelig tilpasning af vederlagene – tilsidesættelse af beregningsmetoden«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 36, stk. 2, i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, vedhæftet som bilag til EF-traktaten, hvorved Emmanuel Larue og Olivier Seigneur har nedlagt påstand om annullation af deres lønseddel for januar 2009 og om, at ECB tilpligtes at betale dem erstatning.

Udfald:      Emmanuel Larues og Olivier Seigneurs lønsedler for januar 2009 annulleres. I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank. Den Europæiske Centralbank betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – søgsmål rettet mod afgørelsen om afslag på en klage – formaliteten

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – vederlag – metode for beregning af den årlige tilpasning af vederlagene – ECB’s deraf følgende forpligtelser

(Protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, art. 14, stk. 3; ansættelsesvilkår for Den Europæiske Centralbanks ansatte, art. 13)

3.      Tjenestemænd – søgsmål – annullationsdom – retsvirkninger – pligt til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger – rimelig kompensation for den ulempe, som den annullerede retsakt har forvoldt sagsøgeren

(Art. 266 TEUF)

1.      Hvad angår de påstande, der, om fornødent, er rettet mod afgørelserne om afslag på anmodningerne om en administrativ undersøgelse og om afslag på klagerne, skal disse ikke undersøges selvstændigt, idet de, henset til, at afgørelserne ikke har et selvstændigt indehold, alene har den virkning, at Unionens retsinstanser må prøve de bebyrdende retsakter, som har været genstand for anmodningen om en administrativ undersøgelse.

(jf. præmis 35)

Henvisning til:

Domstolen: 17. januar 1989, sag 293/87, Vainker mod Parlamentet, præmis 8

Personaleretten: 18. maj 2006, sag F-13/05, Corvoisier m.fl. mod ECB, præmis 25

2.      Når Den Europæiske Centralbank i henhold til artikel 13 i ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte udarbejder en beregningsmetode med henblik på generel tilpasning af de ansattes vederlag, der er baseret på hensynet til udviklingen i vederlagene i visse referenceinstitutioner, følger heraf, at ECB er forpligtet til dels at anmode referenceinstitutionerne om de nødvendige oplysninger om udviklingen i deres ansattes årlige bruttovederlag, dels på grundlag af disse oplysninger at træffe afgørelse om en generel tilpasning af Bankens ansattes vederlag for det pågældende år. Selv om det endvidere i princippet ikke tilkommer ECB at anfægte nøjagtigheden af de oplyste tal, der er fremsendt af referenceinstitutionerne, idet sådanne oplysninger nødvendigvis er af en kompleks karakter, har ECB dog kompetence til at tillægge taloplysningerne en passende retlig kvalifikation med hensyn til de kriterier, der er fastsat i de nævnte interne retningslinjer. I særlige tilfælde, hvor bemærkningerne fra personaleudvalget gør det muligt at antage, at de oplysninger, der er modtaget fra referenceinstitutionerne, ikke loyalt viser udviklingen i deres ansattes bruttovederlag, jf. de interne retningslinjer, tilkommer det ECB at anmode referenceinstitutionerne om enhver yderligere præcisering med henblik på at sikre overholdelsen af bestemmelserne i artikel 14, stk. 3, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Banken.

(jf. præmis 50)

3.      I henhold til artikel 266 TEUF påhviler det den berørte institution at gennemføre de til annullationsdommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger og bl.a. – under iagttagelse af legalitetsprincippet – at vedtage enhver retsakt, der er egnet til på rimelig måde at kompensere den ulempe, som de annullerede retsakter har forvoldt sagsøgerne, uden at dette berører sagsøgernes mulighed for efterfølgende at anlægge et søgsmål til prøvelse af de af denne institution vedtagne foranstaltninger til opfyldelse af nævnte dom.

(jf. præmis 64)

Henvisning til:

Retten: 15. september 2005, sag T-132/03, Casini mod Kommissionen, præmis 98

Personaleretten: 24. juni 2008, sag F-15/05, Andres m.fl. mod ECB, præmis 132